vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 4873 ra ngày 03/09/2005:
Tin địa phương
Saùt nhaân Hoâm thöù naêm, ngaøy 1 thaùng 9, luùc 10:31 ñeâm, caûnh saùt San Jose ñaõ ñeán khu nhaø 4600 ñöôøng Borina Drive ôû West San Jose.
Tin Hoa Kỳ
HOA THÒNH ÑOÁN (TH) – Hoâm thöù Saùu, Toång Thoáng Bush thöøa nhaän caùc noã löïc cöùu trôï naïn nhaân baõo Katrina chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tröôùc khi leân ñöôøng thaêm thaønh phoá New Orleans bò baõo taøn phaù vaø caùc khu vöïc khaùc trong vuøng Vònh Mexico.
HOA THÒNH ÑOÁN (TH) – Söï taøn phaù cuûa côn baõo Katrina ôû thaønh phoá New Orleans vaø vieäc chaäm treã trong luùc hoã trôï nhöõng
 • Thöôïng vieän thoâng qua khoaûn cöùu trôï khaån caáp
 • Venezuela vaø Hoa Kyø saép ñaït ñöôïc thoûa thuaän choáng ma tuùy
 • New Orleans an toaøn trong voøng 200 ñeán 300 naêm
 • Tin quốc tế
  8211; Phieán quaân mao-ít ôû AÁn Ñoä vaø Nepal höùa coäng taùc vôùi nhau ñeå tieán haønh chuû nghóa Coäng saûn taïo
  8211; Hoâm thöù Saùu, caùc quan toøa Lebanon ñaõ thaåm vaán 4 töôùng laõnh thaân Syria, laø nhöõng ngöôøi bò caùo buoäc saùt nhaân vì dính líu ñeán vuï aùm saùt cöïu Thuû töôùng Rafik Hariri, taïo aùp löïc leân vò Toång Thoáng laø moät ñoàng minh khaùc cuûa Syria.
 • Toå chöùc nhaân quyeàn yeâu caàu Lieân Hieäp AÂu Chaâu gaây aùp löïc vôùi Trung Coäng veà vaán ñeà Taây Taïng
 • Baõo to ôû Ñaøi Loan vaø Trung Coäng
 • Bình luận
  Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 và 12, Ban Bí thư đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm vụ hoàn toàn mới: tập hợp, có ý kiến về công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội X của đảng Cộng sản.
  Truyện ngắn
  Cô Trần Thị Lan mới sanh cháu trai Nguyễn Văn Thương được 6 tháng thì hay tin chồng Nguyễn Văn Sở đã bị tử thương trong trận đánh ác liệt với cộng quân ở Khe Sanh. Hay tin xác chồng đã được đưa về tiểu khu, Lan đã vội vã bế đứa con trai đầu lòng của mình trên tay, vừa đi, vừa khóc.
  Về lại Hà Nội chuyến này, mọi thứ đều đổi khác. Thiên nhiên, con người, phố xá, sinh hoạt, tâm tình, tất cả như mang một dáng dấp trông chờ, sốt ruột hoặc nôn nao, lặng lẽ, ngập ngừng.
  Biên khảo
  Từ khoảng mùa hè 1946, trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang tiếp diễn tại Nam Bộ, hầu như khắp các thôn xã miền Bắc thường xuyên có những buổi tập họp dân chúng vào ban đêm để liên hoan văn nghệ hoặc sinh hoạt chính trị mà Võ Nguyên Giáp đã mô tả: Từ thành thị đến làng quê, đâu đâu cũng cờ mở trống giong, ngày mít tinh, đêm khai hội.
  LTS: Phi thuyền con thoi Discovery cuối cùng đã trở về mặt đất an toàn giữa tiếng thở phào nhẹ nhõm của cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ cũng như của tất cả mọi người. Chuyến bay này ngay từ đầu đã vấp phải quá nhiều trục trặc, từ thời tiết cho đến các điều kiện kỹ thuật.
 • Giàu có thập phương rồi cũng phải chết - VNNB
 • Trung Cộng, ác mộng của nhân loại trong thế kỷ XXI - Mường Giang
 • Điểm phim
  Có khi nào quý độc giả thân mến có thể tưởng tượng ra rằng, trên cái cõi đời này còn có những thằng cha đến 40 tuổi đời rồi mà vẫn còn trinh trong như tờ giấy trắng học trò không.
  Tạp ghi
  Trăm năm bia đá cũng mòn, Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (ca dao) Ảnh bức tường nhỏ màu trắng có đục thủng một lỗ lớn in trên các tờ báo hải ngoại đã là một ám ảnh cho tôi suốt mấy hôm nay.
  Do you know what it means to miss New Orleans? (Louis Armstrong 1901-1971) New Orleans chìm dưới biển nước. Nước hồ Pontchartrain, nước sông Mississippi, nước mưa và nước mắt. Thành phố có vị trí thấp hơn mặt nước biển, có nơi như ở Crescent City, thấp hơn cả 10 bộ Anh (foot).
 • Anh Việt - Kathy Trần
 • Thiên tai và địch họa - Tuyết Lan
 • Từ Hà Nội ra vịnh Hạ Long - Trịnh Hảo Tâm
 • Làng tôi - Thúy Sơn
 • Một cuộc đối thoại - Nguyễn Đạt Thịnh
 • Đóa hoa vô thường - Nguyên Nhung
 • Thân phận con người - Đoàn Dự
 • Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai - Nga Sơn
 • Nhân quốc khánh 2 tháng 9 của CSVN KỂ CHUYỆN DÂM CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI - Tú Lơ Mơ
 • Y học thường thức
  Kể từ khi các phi hành gia Sô Viết Yurin Gagarin và phi hành gia Mỹ Alan B. Shepard, Jr lần lượt bay trong vũ trụ năm 1961 thì khoa học đã nhận thấy có một sự thay đổi gần như giống nhau trong cơ thể con người khi về già và khi bay vào không gian.
  Nhỏ to tâm sự
  Thư Ông muốn Ngọc-Lan viết rõ hơn về vụ cá ba-sa của Việt-Nam xuất cảng sang Mỹ bị cấm tại vài tiểu bang, mà số báo Cuối Tuần tuần trước NTTS đã có dịp trả lời bà Ngọc-Nga.
  Hộp thư độc giả
  Tuaàn naøy Moäc Lan höùa laø trôû laïi vaán ñeà cuûa 2 öùng cöû Vieân Nghò Vieân Thaønh Phoá khu vöïc 7 cuûa 2 coâ Madison Nguyeãn vaø Linda Nguyeãn vì töø nay cho ñeán ngaøy baàu cöû chæ coøn coù .
  Tử vi trong tuần
  Rao Vặt
  CẦN NGƯỜI ___________________________________ Cần một phụ nữ đứng tuổi thông thạo Anh Ngữ làm việc văn phòng. Full time only. Điều kiện cần chính xác về con số, đúng giờ. Lương tùy theo kinh nghiệm.

  Các số báo trước:
    15/11/2019 - Số 8449
    14/11/2019 - Số 8448
    13/11/2019 - Số 8447
    12/11/2019 - Số 8446
    09/11/2019 - Số 8445
    08/11/2019 - Số 8444
    07/11/2019 - Số 8443
    06/11/2019 - Số 8442
    05/11/2019 - Số 8441
    02/11/2019 - Số 8440
  Tìm các số báo trong
  tháng năm: