vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 24, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) Tôn giả Phú Lâu Na thưa Phật: - Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vì chúng sanh hiển bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Thế Tôn thường khen con là bậc nhất trong những người thuyết pháp, mà nay con nghe pháp âm nhiệm mầu của Như Lai, cũng như người điếc, cách xa trăm bước mà nghe tiếng muỗi bay, vốn chẳng thể thấy, huống là được nghe! Phật dù chỉ rõ, khiến con dứt trừ lỗi lầm, nhưng con còn chưa thấu suốt chỗ chẳng nghi hoặc của nghĩa này.
Hai năm về trước, ngẫu nhiên đọc được bài diễn văn Giá Trị của Khoa Học (The Value of Science) bởi Dr. Richard Feynman, Mùa Thu, 1955, (in Volume XIX, ENGINEERING AND SCIENCE, December 1955) rất nổi danh ở trên internet nhưng lúc đó tôi chưa đủ trình độ để hiểu nổi cái trí tuệ thậm thâm viên diệu của ông ta dù lúc đó tôi cảm thấy rất hấp dẫn.
Tôi đã bỏ ra gần hai năm để dịch 250 bài thơ chữ Hán này. Không phải bản dịch nào tôi cũng hài lòng. Tôi biết có bản sẽ còn phải sửa chữa khi tái bản sách. Tuy nhiên có nhiều bài dịch tôi rất tâm đắc, ví như bài Long Thành cầm giả ca.
(Tiếp theo) Vì hư không vô hình, vốn chẳng có bản thể, nếu tâm thức từ hư không ra thì cũng giống như hư không, chẳng có bản thể để nương tựa, tức là thức chẳng phải sắc tướng, cũng chẳng phải cái thấy; giữa hai thứ chẳng phải kể trên, nếu cho là "không bản thể" thì thức cũng như không có; nếu cho là "có bản thể" thì thức cũng như các vật; vật thì vô tri, chẳng có tính phân biệt, vậy dù cho có thức cũng thành vô dụng.
Nhưng khi dự định viết về đời mình qua những gian-truân của Thúy Kiều, ông lại sực nhớ lại người con gái đã hàm oan trong lịch-sử là Dương Phi, và ông đã chép lại bài thơ xưa.
(Tiếp theo) Đức Phật giảng tiếp: - Nếu cái kiến này cùng với sáng tối chẳng phải một thể, thì ông lìa sáng, tối và hư không, phân tách cái kiến tinh xem là hình tướng gì? Lìa sáng, tối và hư không thì kiến tinh đồng như lông rùa sừng thỏ.
Chữ tư tưởng có hai nghĩa; 1) Nghĩa rộng là hệ thống suy tư về những vấn đề trọng đại có tính thuần lý, nhằm hướng dẫn con người theo một đường lối nào đó, ví dụ tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Thiên Chúa giáo 2) Nghĩa hẹp là sự suy nghĩ hay ý kiến của một người về các vấn đề thông thường trong cuộc sống.
Trang Hỏa Lực Toàn Cầu (1) đã xếp hạng các cường quốc quân sự trên thế giới. Người ta xếp thứ tự Quốc phòng của một nước dựa trên khả năng tác chiến qui ước cả về hải, lục, không quân và cũng dựa trên tài nguyên, địa lý, tài chính của nước ấy.
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng (2242) (Tố Như) (Đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti) III. CỰU KHÚC TÂN THANH.- Trích đđ. : Này khúc ở đâu Nghe ra muôn oán ngàn sầu lắm thay (2574) Người thứ hai, đã tạo ra một xúc-động lớn trong tâm thi-sĩ là Người đẹp Long Thành,.
(Tiếp theo) - Ông hãy xét kỹ, đào do tay người vận động, đất theo sự đào mà dời chỗ, vậy hư không từ đâu mà ra? Đào thì có thật chất, hư không thì trống rỗng, chẳng tác dụng với nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ hư không khi không tự ra? - Vậy, tánh hư không cùng khắp, vốn chẳng lay động.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 105 - Đặng Cao Ruyên - Apr 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 36 - Toàn Không - Mar 25, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 104 - Đặng Cao Ruyên - Mar 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 35 - Toàn Không - Mar 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 103 - Đặng Cao Ruyên - Mar 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 102 - Đặng Cao Ruyên - Mar 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giai Nghia 34 - Toàn Không - Mar 11, 2017
 • Phong thủy Việt Nam - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Mar 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 33 - Toàn Không - Mar 04, 2017
 • Con trai thứ sáu: Con út Ngô Đình Luyện - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Mar 04, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: