vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Biên khảo
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT I). ĐỊA TẠNG VƯƠNG LÀ BỒ TÁT NÀO? Bồ Tát Địa Tạng đã chứng bậc Đẳng Giác Bồ Tát từ nhiều kiếp về trước, trước khi tu để thành Bồ Tát, Ngài đã có đại nguyện rằng: “Nếu chưa độ hết chúng sanh, tôi thề không chứng qủa Bồ Đề, và nếu chúng sinh còn khổ trong Địa ngục, tôi nguyện không thành Phật”.
Toàn Không (Tiếp theo) 4). SỰ TÍCH ĐỨC DI LẶC BÊN TRUNG HOA Theo truyền thuyết ghi trong Phật giáo sử Trung Quốc, có hai lần Đức Di Lặc ứng tích, một lần tại Nhạc Lâm hiệu là Hòa Thượng Đại Bố, một lần xuất hiện tại Song Lâm hiệu là Phó Đại Sĩ.
(Tiếp theo) Con ở đời ấy, giữa Chư Thiên, Phạm, Ma, Sa Môn, Phạm chí, Người, con tự tu tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú cũng như Thế Tôn đời này. Con sẽ thuyết pháp phần đầu, phần giữa, phần cuối đều vi diệu, có văn có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh cũng như đức Thế Tôn thuyết pháp ngày nay.
I). ĐỨC DI LẶC LÀ BỒ TÁT NÀO? Đức Di Lặc là Đại Bồ Tát sẽ là Phật thứ năm trong đại kiếp này tại thế giới Ta Bà chúng ta, từ ngày tái lập qủa đất đến giờ đã có bốn vị Phật ra đời, đó là các Đức Phật: Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, và Thích Ca Mâu Ni.
(Tiếp theo) Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Hoàng tử Vương Chúng thệ nguyên kiên cố như thế, liền thụ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ông là đại trượng phu minh mẫn sáng suốt, phát nguyện rộng lớn khó khăn, làm những việc không thể nghĩ bàn; phải là bậc trí huệ mới làm được như vậy.
I). VĂN THÙ SƯ LỊ LÀ BỒ TÁT NÀO? Bồ Tát Văn Thù Sư Lị (Lợi) thường gọi tắt là Bồ Tát Văn Thù, có nghĩa là Diệu Đức. Ngài là Thượng thủ của Phật Thích Ca trong hàng Bồ Tát.
3. Từ Quán: Là độ cho chúng sinh được vui mà chẳng có “sức làm độ” (năng độ), gọi là “Vô Duyên Từ”. 4.- Bi Quán: Là độ chúng sanh lià khổ mà chẳng có nơi và người được độ (sở độ), gọi là “Đồng thể Bi” Khi Từ Bi thể hiện thì “ngã chấp”(chấp ta) sạch, tình thương phát huy đến cùng tột.
Thảm họa liên tiếp tấn cơng khắp các châu lục là bằng chứng, lời cảnh báo khủng khiếp về việc lồi người đang đi đến diệt vong do biến đổi khí hậu. Từ các vụ cháy thiêu rụi hàng nghìn ha đất tới các trận lũ lụt lịch sử 'nghìn năm cĩ một',
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT I). QUÁN THẾ ÂM LÀ BỒ TÁT NÀO? Quán Thế Âm tiếng Phạn là Avalokitesvara nghĩa là quán sát chúng sinh, Ngài là bậc Đẳng Giác, có hạnh nguyện đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh.
(Tiếp theo) Khi đắc Vô thượng Bồ Đề, do bản nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang soi thấy các loài hữu tình mắc vô lượng bệnh khổ, muốn cho bệnh kia tiêu trừ nên Ngài vào Đại định diệt khổ, ở trong Đại định rồi trên nhục kế
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 382 - Đặng Cao Ruyên - Jul 23, 2022
 • Đức Phật A Di Đà 2 - Toàn Không - Jul 16, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 381 - Đặng Cao Ruyên - Jul 16, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 380 - Đặng Cao Ruyên - Jul 09, 2022
 • Đức Phật A Di Đà 1 - Đặng Cao Ruyên - Jul 09, 2022
 • Khái Hưng, hành trình nhân bản ( Vương Trùng Dương) - Bài Trên Net - Jul 09, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 5 - Toàn Không - Jul 02, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 379 - Đặng Cao Ruyên - Jul 02, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 4 - Toàn Không - Jun 25, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 378 - Đặng Cao Ruyên - Jun 25, 2022

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: