vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 19, 2022
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Cuộc Tấn Công Tết Mậu Thân (1968) đến nay Tết Nhâm Dần (2022), như vậy là đã được 54 năm. Một thời gian tương đối dài so với một đời người, 2/3 đời người, nếu lấy tuổi thọ trung bình là trên 70, hơn nửa thế kỷ.
Về sau, tới đời Hoàng-Đế Trung-Tôn và Hoàng Thái-Hậu Võ-tắc-Thiên của nhà Đường, có lời chiếu thỉnh An Quốc-Sư và Thần-Tú Đại-Sư vào cung để cúng dàng nhân lúc rảnh rang quốc-chính, và để nghiên cứu đạo Nhất-Thừa (Phật-Đạo); nhưng hai vị dâng sớ tâu rằng: Ở miền Nam có Huệ-Năng Đại-Sư được mật thọ Áo-Pháp của Ngũ-Tổ Hoàng-Nhẫn Đại-Sư, ấy là người truyền tâm ấn của Phật; vậy nên thỉnh Đại-Sư Huệ-Năng mà hỏi Đạo thì có nhiều lợi ích hơn.
Trong dip kỷ niệm 40 năm này, hy vọng bài sau đây sẽ giúp mọi người Việt di tản nhớ lại mình, nhớ lại những đồng đội, nhớ lại cả một quá khứ vinh quang cũng như tủi nhục.
Từ Hải vội đứng lên, nâng cao chung rượu mà nói : - Tấm lòng của tiên sinh, ta xin tạc ghi vào phế phủ. Mai đây khi đã lịch hành trọn con đường dâu bể, xin tiên sinh hãy đem chút tài hoa bạt tuỵ của mình ta gửi tâm sự ta vào thiên cổ.
Thuở ấy lúc Lục-Tổ Huệ-Năng hoằng pháp đốn-ngộ tại Tào-Khê, Hòa-Thượng Thần-Tú dạy đệ-tử tiệm tu tại Kinh-Nam ở miền Bắc, gọi là: Nam Năng Bắc Tú, Nam Đốn Bắc Tiệm hai Tông khác nhau.
Chúng ta được hữu duyên xem qua hãy tỉnh giấc mơ hoa thấy điểm trọng yếu của nguyên nhân tạo khổ mà hóa giải, và hơn nữa là để thức tỉnh thể nhận lại Tâm trinh trắng sẵn có tự thuở nào do mê lầm quên lãng.
Thuở ấy có quan đầu tỉnh Thiều-Châu tên là Hầu-cảnh-Trung lấy những lời ấy dâng biểu lên Vua nhà Lương, Vua thuận lời xin, lại ban cho tấm vải thêu lớn hiệu Bảo-Lâm, từ đấy Chùa được thiết lập.
Thuở ấy có quan đầu tỉnh Thiều-Châu tên là Hầu-cảnh-Trung lấy những lời ấy dâng biểu lên Vua nhà Lương, Vua thuận lời xin, lại ban cho tấm vải thêu lớn hiệu Bảo-Lâm, từ đấy Chùa được thiết lập.
Ngài Huệ-Năng nói: - Nếu thế thì tôi cùng ông đồng thờ một Thầy là đức Hoàng-Mai Ngũ-Tổ; ông hãy giữ gìn và nhớ lấy đạo tâm của mình. Thầy Huệ Minh hỏi: - Từ nay về sau Huệ-Minh này phải đi xứ nào, xin Hành-giả chỉ bảo cho.
Về Văn học chữ Nôm thế kỷ19 Sau khi nhà Lê trung hưng, nước ta bắt đầu thời kỳ phân ly - Nam/ Bắc triều, - kéo dài mấy chục năm, từ 1553 đến khi nhà Mạc dứt nghiệp ở Cao Bằng, năm 1593.
 • Chiến tranh Nga Đức và Cuộc chiến Ukraine - Trọng Đạt - Apr 23, 2022
 • Chiến tranh Nga Đức và Cuộc chiến Ukraine - Trọng Đạt - Apr 23, 2022
 • Tranh chấp lãnh thổ giữa Hoa Kỳ với Mexico (Phi Nguyễn) - Bài Trên Net - Apr 23, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (369) - Đặng Cao Ruyên - Apr 22, 2022
 • Quên sao được ngày 30 tháng 4 1975 - Phan Đức Minh - Apr 16, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng 2 - Toàn Không - Apr 16, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (368) - Đặng Cao Ruyên - Apr 15, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng 1 ((637-713 DL) - Toàn Không - Apr 09, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (367) - Đặng Cao Ruyên - Apr 08, 2022
 • Vua A Dục (4) - Bài Trên Net - Apr 02, 2022

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: