vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 24, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
LsNguyenCongBinh@gmail.com Xin anh linh Hai Vua Trưng! phù hộ cho Lạc Việt dân nước ta. Hàng năm, ngày 6 tháng 2 âm lịch, (năm nay là 12 th 3, 2019 dl) là ngày con dân Nhà Lạc Việt chúng ta làm lễ giỗ Hai Bà Trưng.
(Tiếp theo) - Đại Huệ! Vì thế nên ta nói: "Thà chấp lấy ngã kiến như núi Tu Di, chớ đừng khởi kiến chấp "Không" cho là Vô Sở Hữu, thành kẻ tăng thượng mạn". Đại Huệ! Kẻ tăng thượng mạn chấp trước Vô Sở Hữu, ấy gọi là hoại.
Có lẽ khi viết và đọc các câu thơ trên (hai câu 839 & 1414 AC), Nguyễn Du và các nhà Nho đều liên tưởng con đen với hắc đầu trong câu thơ của Lục Du: Diệc tri tuyết mấn nghi sòa lạp, Phân phó điêu thiền dữ hắc đầu.
Nguyễn Thị Kim Ngân họp với đối tác TC tại Nam Kinh về vụ thầu Đường Cao Tốc Bắc Nam Từ ngày 8 đến 12 tháng 7, 2019, Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân đã công du Tàu Cộng theo lời mời của Lật Chiến Thư, Uỷ
(Học giả Hoàng Xuân Hãn nói về Truyện Kiều, Hoa Lục Bình sao thích theo tài liệu của Hội Cam Tuyền, tạp chí Văn học, số 3, 1997, tr. 15). Vậy, như chính Hoàng Xuân Hãn đã khẳng định, quyển Kiều của ông cũng chỉ như những bản Kiều khác, chứ không có gì khác lắm.
- Thế nào là TỰ ĐẲNG? Là danh tự xưng Ta là Phật, cũng xưng tất cả chư Phật, mà tự tánh của danh tự chẳng có sai biệt, ấy gọi là Tự Đẳng. - Thế nào là NGỮ ĐẲNG? Ta dùng sáu mươi bốn thứ Phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ, các bậc Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác cũng dùng sáu mươi bốn thứ Phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ như thế, chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng có sai biệt.
(Tiếp theo) Người thật sự giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hòa hợp Tăng, làm chảy máu thân Phật; người làm vô gián này thì ở trong ba cửa giải thoát chẳng thể chứng giải thoát, trừ nương vào thần lực Như Lai.
Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 150 ngày Kinh Lược Sứ Ba Tỉnh Miền Tây Nam Kỳ, Vĩnh Long-An Giang Hà Tiên, Phan Thanh Giản, Nhà Nho Ái Quốc và Vị Tiến Sĩ đầu tiên của Miền Nam uống thuốc độc quyên sinh, giao ba tỉnh này cho Pháp nhằm tránh những thiệt hại cho người dân mà ông cho là vô ích.
Rồi ông nhắc đến một bài đã đăng trên KTNN dạo nào, có phải ông muốn ám chỉ bài Mã Giám Sinh làm gì có râu mà cạo! của Thái Doãn Hiểu, đăng trên KTNN số 98? Tôi thấy bài này đúng quá ấy đi chứ! AN CHI: Chúng tôi rất tôn trọng cách nhìn và cách hiểu của ông nhưng xin trao đổi thêm với ông như sau: Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (Hà Nội, 1967) đã ghi Nhẵn nhụi.
Trong tài liệu này, Nhạc Bất Quần đã bỏ qua không chép phần quan trọng nhất là người phải tự thiến trước khi bắt đầu luyện tập. Mặt khác, khi đấu kiếm với Lịnh Hồ Xung tại chùa Thiếu Lâm, Nhạc Bất Quần mặc dầu kém thế hơn, đã không sử dụng Tịch Tà Kiếm Pháp.
 • Sự liên tục lịch sử trong nền giáo dục của miền Nam thời trước năm 1975 - Phạm Cao Dương - Aug 03, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (227) - Đặng Cao Ruyên - Aug 03, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (49) - Toàn Không - Aug 03, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 20 - Bài Trên Net - Aug 03, 2019
 • Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn: Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta - Phạm Cao Dương - Jul 27, 2019
 • Quê hương ngày trở lại, (IV) Quy Nhơn (Thụy Khuê) - Bài Trên Net - Jul 27, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (226) - Đặng Cao Ruyên - Jul 27, 2019
 • Những chuyện bên lề Hiệp định Genève - Trần Gia Phụng - Jul 27, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 48 - Toàn Không - Jul 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 47 - Toàn Không - Jul 20, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: