vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) 3). THUYẾT DUYÊN KHỞI: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh.
1412.- TRƯƠNG THÌN. “Kiều ca - Bên bờ khát vọng - Thơ Nguyễn Du - Nhạc và lời mới Trương Thìn”, bản thảo của Trương Thìn, 2005, 46 tr. : MỤC LỤC. 1. Khai từ.- 2. Ngọc ngà.- 3. Người đâu gặp gỡ làm chi.
. Những nhận định Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 44 năm rồi mà tài liệu viết về chiến tranh nầy vẫn còn phong phú. Không kể các tài liệu còn nằm im trong các kho lưu trữ chưa được khai thác, chỉ kể đến tài liệu các thể loại đang lưu hành trong các thư viện, con số thật khổng lồ.
“Và đôi điều còn đọng lại Sự thành công của “Kim Vân Kiều” đã cho thấy sân khấu cải lương vẫn có thể phát triển nếu được đầu tư công phu và kỹ lưỡng. Trong bối cảnh các hoạt động văn hóa giảiù trí quá nhiều và đa dạng như hiện nay, sự nỗ lực làm mới cải lương của những người thực hiện “Kim Vân Kiều” đã mở ra hướng đi mới để đầu tư cho không chỉ cải lương mà còn ở nhiều môn nghệ thuật dân tộc khác: Đó là cần đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả.
Đức Phật giảng rằng: “Niết Bàn là cảnh giới của Thánh Trí Tự Giác, lìa đoạn thường, lìa vọng tưởng tánh phi tánh; thế nào là phi thường? Là vọng tưởng của tự tướng cộng tướng đoạn dứt nên phi thường; thế nào là phi đoạn? Nói tất cả bậc Thánh quá khứ, vị lai, hiện tại đều được tự giác nên phi đoạn.
Đầu tháng 4 năm 1975, QK1 và QK2 đã lọt vào tay cộng sản (CS). Hai phòng tuyến chính của VNCH phía Đông Bắc Sài Gòn bấy giờ là Phan Rang và Xuân Lộc thuộc Long Khánh. Từ 25-3-1975 Bộ chính trị CSBV quyết định đốt giai đoạn cuộc tổng tấn công, tập trung các lực lượng binh khí kỹ thuật đánh chiếm Sài Gòn trước mùa mưa.
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm). “Đinh ninh hai miệng một lời song song” (câu 450) thuộc đoạn thơ tả cảnh Kim Trọng-Thuý Kiều thệ ước thuỷ chung – có sách chép “hai mặt” thay vì “hai miệng” (Tiên thề cùng thảo một chương ; Tóc mây một món dao vàng chia hai ; Vầng trăng vằng vặc giữa trời ; Đinh ninh hai miệng một lời song song).
3. Thế nào là PHAN DUYÊN NHƯ THẬT THIỀN? Là nói vọng tưởng: hai thứ Vô Ngã là vọng tưởng; chỗ như thật thì chẳng sinh vọng tưởng, ấy gọi là Phan Duyên Như Thật Thiền. 4. Thế nào là NHƯ LAI THIỀN? Nói nhập Như Lai Địa, đắc ba thứ tướng (1) trụ chánh định của Tự Giác Thánh Trí thì thành tựu việc bất tư nghì của chúng sanh, gọi là Như Lai Thiền.
Điều này xác nhận rằng y như Bắc Cái, Nam Đế không phải là một cao thủ võ lâm thông thường mả là một nhơn vật tượng trưng cho một nước. Nước được Nam Đế tượng trưng nói một cách tổng quát là nước đang mở mang trong Thế Giới Đệ Tam, và nói một cách đặc biệt hơn là nước Thái Lan.
Toàn Không (Tiếp theo) 2). NÓI KỆ VỀ BA THỨ LƯỢNG: Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: 1. Bóng cây hiện trong nước, Như hoa đốm dương diệm. Quán tam giới như thế, Cứu cánh được giải thoát.
 • Bán đứng đồng minh: Cần trả lại sự thật cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Bùi Anh Trinh) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Vũ khí nguyên tử Bắc Hàn có thực sự quan trọng? - Trọng Đạt - Apr 20, 2019
 • Lịch sử hình thành NATO (Phạm Phú Khải) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (212) - Đặng Cao Ruyên - Apr 20, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 5 (NGUYỄN NGỌC HUY) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Mưu độc ngàn năm: Nguy cơ mất nước trong thời đại mới là chuyện có thực? - Phạm Cao Dương - Apr 13, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (211) - Đặng Cao Ruyên - Apr 13, 2019
 • Ca trù: Một thời vang bóng - Trần Nhật Kim - Apr 13, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (33) - Toàn Không - Apr 13, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 4 (Nguyễn Ngọc Huy) - Bài Trên Net - Apr 13, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: