vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 31, 2020
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Nếu bản tế của sanh tử chẳng thể biết thì tại sao giải thoát của chúng sanh có thể biết? Phật bảo Đại Huệ: - Nếu cái nhân của vọng tưởng tập khí hư ngụy
Phiên dịch sao cho xuôi mà vẫn giữ được ý của tác giả là muốn tả cô Thúy Vân phúc hậu, hiền lành, tuy không tài hoa bằng cô chị. Tả cái chí tự do vẫy vùng của Từ Hải, vẫn có nhà khoa bảng dịch sai câu sau đây, vì ông hiểu sai nghĩa chữ đàn: Gươm đàn nửa, gánh non sông một chèo.
(Tiếp theo) 2. DANH: Là do phàm phu mê muội tùy theo dòng nước Danh Tướng sinh khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, đặt ra đủ thứ tên gọi, nghĩa là theo Tướng đặt tên, như bình tên là bình, áo tên là áo.
Phải ngộ rằng cái chân lý mà ta muốn kiếm tìm là trạng thái của một người lữ hành đang đi và chưa đến.... 1662.- DIÊN NGHỊ. Nghệ Thuật Truyện Kiều với Giáo Sư Đặng Cao Ruyên, của Diên Nghị Dương Diên Nghị, trong VNTB, số 5285, ngày 3, 4.
MỤC 5: NĂM PHÁP TỰ TÁNH THỨC: 1). NĂM PHÁP TỰ TÁNH: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết năm pháp tự tánh thức, hai thứ Vô Ngã và Cứu Cánh phân biệt tướng, khiến con và các Đại Bồ Tát nơi tất cả Địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này, vào tất cả Phật Pháp.
Ngoài những can thiệp giúp chính quyền Ngô Đình Diệm ổn định người di cư, dẹp yên các giáo phái và truy diệt nhóm Bình Xuyên, CIA còn can dự vao việc Trung cầu Dân Ý cũng như việc truất phế Bảo Đại như chúng ta đều biết.
Họ biết đối tượng của họ đóng kịch nhưng họ vẫn cứ đóng kịch. Hoạn Thư vờ như không biết Hoa Nô là vợ bé của anh chồng của Thị, Thúc Kỳ Tâm vờ như chưa từng gập, chưa từng yêu mê, chưa từng một lần ôm ấp, hôn hít Hoa
(Tiếp theo) Ngài nói tiếp: - Còn các thức kia thì có sanh có diệt, nơi ý thức niệm niệm tạo cái nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp lấy các cảnh giới đủ thứ hình xứ danh tướng, chẳng biết sắc tướng do tự tâm sở hiện, chẳng lìa khổ vui, chẳng đến giải thoát, bị danh tướng trói buộc, tham sanh rồi sanh tham.
Khi đọc một số tài liệu của CIA liên quan đến thời Đệ Nhất Cộng Hòa, có thể nói tôi đã mất một sự tin tưởng và sự thần phục người Mỹ vốn được rất nhiều người Việt Nam thời kỳ thập niên 1950-1960 tin tưởng.
i được học Kiều. Như vậy những người Việt năm nay tuổi đời 60, 70, thấy vầng trăng ly loạn như bị lung lay vì tiếng trống cảnh báo quốc gia nguy vong trước khi thấy vầng trăng thề long lanh tình ái lứa đôi hẹn nhau sẽ yêu nhau mãi mãi.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 80 - Toàn Không - Mar 07, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (258) - Đặng Cao Ruyên - Mar 07, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 79 - Toàn Không - Feb 29, 2020
 • Cây Cộng Sản - Trần Gia Phụng - Feb 29, 2020
 • Về chính phủ của Bảo Đại và Trần TrọngKim - Phạm Cao Dương - Feb 29, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (257) - Đặng Cao Ruyên - Feb 29, 2020
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung (chót) - Bài Trên Net - Feb 29, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 78 - Toàn Không - Feb 22, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (256) - Đặng Cao Ruyên - Feb 22, 2020
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 49 - Bài Trên Net - Feb 22, 2020

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: