vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Hải Hồ
Tất cả các bài của tác giả Phạm Hải Hồ:
Phạm Hải Hồ Kể từ khi cuộc cách mạng bôn-sê-vích ở nước Nga năm 1917 cho đến bay giờ đã 85 năm. Thời gian gần một thế kỷ nhân loại bị một đại họa. Đó là sự xuất hiện của chế độ Cộng sản.