vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Việt An
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Việt An:
Trăm năm trồng người - Biên khảo - Jul 20, 2000
Nguyễn Việt An Vì lợi ích một năm trồng lúa, lợi ích mười năm trồng cây và trăm năm trồng người. Câu nầy của Quản Trọng, nhà hiền triết Trung Hoa sống trước chúng ta 26 thế kỷ.
Số không hay tâm đạo - Biên khảo - Jan 13, 2000
Nguyễn Việt An Bài trước chúng tôi đã lướt qua phương pháp và môi trường của tâm đạo, bài nầy chúng ta cùng tìm hiểu ba đức tính mà Tâm Đạo thông cho người cố công tìm học là Bao Dung, Thống Nhất và Hiệu Nghiệm.