vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lý Khánh Hồng
Tất cả các bài của tác giả Lý Khánh Hồng:
. Làm con, khi lớn lên, trưởng thành. Cha mẹ không còn. Trăm người như một. Ai cũng tiếc. Sao mình đã không tỏ lộ cái tình thương của mình, dành cho cha mẹ, nhiều hơn nửa. Rõ hơn nửa.
Xin cùng con em làm những điều xem ra vô hại. Nhưng có thể dễ dàng, làm được và cùng làm. Phải có người làm cái điều mình mong người khác làm. Chúng ta có thiếu, là thiếu những người cùng làm với nhau.
Ba mươi tháng Tư này, xin bạn cùng tôi, chúng ta nhớ đến một lớp người. Qua lớp người đó. Chúng ta có thể có được các dấu mốc ghi lại trên con đường Quang phục Quê hương, (giành lại từ tay những người Cộng sản Việt Nam.
  • Tiếng mẹ ru - Linh tinh - Apr 04, 2020