vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Hữu Khóa
Tất cả các bài của tác giả Lê Hữu Khóa:
Đa và đạo Tù nhân lương tâm mở cửa cho dân tộc thấy chân trời của nhân quyền, đẩy cửa cho đồng bào thấy rạng đông của dân chủ, bằng chọn lựa của hệ đa: nhận đa đảng để đón đa tài, quý đa trí để dâng đa năng, trọng đa dũng để tạo đa hiệu.
An sinh xã hội 1: Công sản: định nghĩa, định đề, định luận - Công sản không thuộc một chính quyền, một chính thể nào, trong đó định nghĩa nền của công sản chính là: tài sản của dân tộc, là tài nguyên của quốc gia, là năng lực lao động của một dân tộc, là nguyên khí của các thế hệ tiếp nối các di sản của tổ tiên từ vật chất đến tinh thần.
Chúng ta yêu nước thương nòi không chỉ qua lời nói, vì nói chỉ là nói, chúng ta yêu thật đất nước, thương thật đồng bào, nên lời nói của chúng ta là một quá trình lấy yêu thương để lập hành trình cho nhân tính vì nhân nghĩa qua bốn giai đoạn: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động.
  • Một xã hội bị âm binh hóa 2 - Linh tinh - Aug 18, 2018
  • Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1) - Bình luận - Aug 11, 2018
  • Một xã hội bị Tàu nạn hóa 3 - Bình luận - Aug 04, 2018
  • Một xã hội bị Tàu nạn hóa 2 - Bình luận - Jul 28, 2018
  • Một xã hội bị Tàu nạn hóa (Phần 1) - Biên khảo - Jul 21, 2018