vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Đạo
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Đạo:
Trước khi TT Jimmy Carter và Phó Thủ tướng TC Đặng Tiểu Bình gặp nhau buổi sáng ngày 30 tháng 1, 1979, TT Carter yêu cầu thông dịch viên đọc trực tiếp bằng miệng lá thư của ông gởi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.
Tôn Giả Đại Ca Diếp - Biên khảo - Jan 15, 2022
Tôn giả Đại Ca Diếp trước khi xuất gia theo Phật, Ngài tu theo hạnh Đầu đà (khất thực). Một hôm trong khi đi khất thực, có người mách bảo rằng: “Hiện có Phật ra đời, đang du hóa tại rừng Trúc (Trúc Lâm), sao ông chẳng đến đó xin theo Phật mà học đạo tu hành”; nghe được mấy lời ấy, tự nhiên cảm thấy muốn đi, Ngài liền đích thân đến Trúc Lâm.
Bài học Iraq cho người Việt quan tâm - Bình luận - Jan 15, 2022
Qasem Soleimani không đơn thuần là một tướng lãnh quân đội. Ngoài trách nhiệm bảo vệ “thành quả cách mạng Iran bằng mọi giá” y còn là người điều hành các hoạt động bí mật của Iran bên ngoài lãnh thổ Iran.
  • Bàn về tẩy não - Bình luận - Jan 08, 2022
  • Mảnh giấy lộn của Churchill và số phận bảy nước Đông Âu - Biên khảo - Dec 12, 2020
  • Chu kỳ thù hận Việt-Trung-Miên - Biên khảo - Jun 22, 2019
  • Việt Nam là Việt Nam nào? - Linh tinh - Mar 02, 2019
  • Đặng Tiểu Bình trong chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 - Biên khảo - Feb 23, 2019
  • Ba thách thức của dân tộc Việt - Linh tinh - Nov 10, 2018
  • Từ Tô Định đến Nguyễn Phú Trọng, năm 43 trong lịch sử - Bình luận - Nov 03, 2018
  • Đừng tưới nước lên gốc cây rã mục - Linh tinh - Oct 20, 2018
  • Hiểm hoạ Trung Cộng cho bài học Congo - Linh tinh - Jul 21, 2018