vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Việt Nguyên:
Tháng tư, cầm đọc cuốn truyện Người Mỹ cô đơn (A Lonely American) của nhà văn nhà báo Thanh Thương Hoàng, tôi lại nhớ về khoảng thời gian đã mất, thời gian của những năm 1966- 68 ngày tôi