vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Tết Khỉ nói chuyện võ khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016
Người Trung Hoa và người Ấn Độ coi khỉ như một con vật linh thiêng là thần khỉ, là hầu vương, đại thánh tề thiên. Trong lãnh vực võ thuật cổ truyền, khỉ có riêng biệt những thế võ khỉ được gói ghém trong những bài Hầu Quyền.
Quan Công đốn ngộ - Biên khảo - Jan 30, 2016
Cơn mộng của Lương Gia và Nho Giáo chỉ là mộng chứ chưa phải là huyễn, hãy lắng nghe và quán bài kệ thâm diệu Lục Như trong Kinh Kim Cang dịch bởi Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Phật nói trong kinh Kim Cang rằng: Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán.
Ngược lại, Tô Đông Pha trước là cức chó sau là cức bò, vẫn là phân. Kinh nói, tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy nhưng chưa chắc ngửi ra sự thật, nếu tâm biết nhìn biết ngửi, còn thêm biết nghe để tức giận nữa.
  • Tiếng vỗ của không bàn tay! - Linh tinh - Jan 20, 2016
  • Tô Tiểu Muội, Tô Đông Pha & Thiền Sư Phật Ấn - Biên khảo - Jan 16, 2016