vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Tạng Quang Minh - Biên khảo - Mar 26, 2016
Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, nhất là Kinh Hoa Nghiêm viết: “Chặng giữa đôi mày Như-Lai phóng ra ánh hào quang trí tuệ soi suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Lúc đầu những quang minh chạy theo đường thẳng, rồi dần dần uốn tròn thành hình trôn ốc (wave) mà lập thành Sắc Tướng.
Thiền Sư Bạch Vân An Cốc (Hakuun Yasutani;) 1885-1973 là một vị Thiền Sư Nhật Bản, là Thiền Sư đầu tiên giảng dạy ở Hoa Kỳ. Xuất gia năm 11 tuổi, Sư tu tập dưới sự hướng dẫn của nhiều Thiền Sư khác nhau.
Vô minh & trí tuệ - Biên khảo - Feb 27, 2016
Trong Kinh Pháp Đàn, Phẩm Cơ Duyên Thứ 7, Thần Hội lễ bái cầu xin sám hối. Lục Tổ lại nói, “Ngươi nếu tâm mê chẳng thấy cần phải hỏi thiện tri thức để chỉ đường, ngươi nếu tâm ngộ tức tự thấy tánh, phải y pháp tu hành.
  • Tết Bính Thân tản mạn về tâm khỉ - Linh tinh - Feb 20, 2016
  • Tết Bính Thân nói chuyện Tôn Ngộ Không - Linh tinh - Feb 13, 2016
  • Tết Khỉ nói chuyện võ khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016
  • Quan Công đốn ngộ - Biên khảo - Jan 30, 2016
  • Tô Tiểu Muội, Tô Đông Pha & Thiền Sư Phật Ấn 2 - Biên khảo - Jan 23, 2016
  • Tiếng vỗ của không bàn tay! - Linh tinh - Jan 20, 2016
  • Tô Tiểu Muội, Tô Đông Pha & Thiền Sư Phật Ấn - Biên khảo - Jan 16, 2016