vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Kiến văn giác tri - Biên khảo - Feb 09, 2019
Thật ra, cho đến nay, các nhà nghiên cứu Phật Giáo vẫn chưa đồng nhất về ngày đản sinh của đức Phật lịch sử, ngài Tất đạt Cồ đàm Thích Ca Mâu Ni. Đa số các nhà học giả Tây Phương cho rằng Đức Phật sinh ra khoảng 2500 năm trước.
Đồng và bất đồng - Linh tinh - Nov 17, 2018
Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải: Phật và chúng sinh thật ra vẫn đồng một thể tánh chơn tâm, nhưng chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy. Ngược lại, chúng sinh vì mê lầm thể tánh chơn tâm, chưa giác ngộ cho nên suốt đời sống trong điên đảo khổ đau và phải chịu trầm luân trong biển sanh tử luân hồi.
Hạnh Mong Cầu - Biên khảo - Nov 10, 2018
Mở đầu Phật Giáo mà chúng ta được may phước học hỏi được ngày hôm nay thật sự được “nhập cảng” từ Tây Phương bởi những đế quốc thực dân của Âu Châu trong thời gian thuộc địa hóa Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, .
 • Cân bằng tâm lý - Linh tinh - May 19, 2018
 • Chăn & người ai sưởi ấm ai? - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Khổ - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Não siêu việt - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Não & Tâm - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Cầu Phật - Linh tinh - Feb 24, 2018
 • Bốn ngàn năm văn hiến - Linh tinh - Feb 10, 2018
 • Thiền Tâm - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Tiếq Nạ - Linh tinh - Jan 20, 2018
 • Tâm não - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Như không mà Có, mà Có cũng Như Không - Linh tinh - Nov 18, 2017
 • Từ Như Ngộ tới Như Mê A Journey to Lower Dimensions - Biên khảo - Nov 11, 2017