vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đỗ Văn Quang Minh
Tất cả các bài của tác giả Đỗ Văn Quang Minh:
BÃI NHIỆM LÀ THỰC THI DÂN CHỦ - Bình luận - Feb 19, 2009
Bản tiếng Anh ở phần cuối. Nguyên văn bài xã luận nhắm phản bác tờ báo San Jose Mercury News của Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh viết bằng Anh Ngữ và đồng thời ông cũng đã dịch ra Việt Ngữ. TỰA ĐỀ: BÃI NHIỆM LÀ THỰC THI DÂN CHỦ Ghi chú: Đây là bài tôi dịch sang tiếng Việt của bài tiếng Anh mà tôi có ý định muốn đăng trên tờ báo Mercury News.