vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghia 81 - Biên khảo - Feb 03, 2018
2- THỌ LỤC GIAO BÁO: Sao nói Lục Giao Báo? - A Nan! tất cả chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo, đều từ lục căn mà ra. - Sao nói ác báo từ lục căn mà ra? - Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 80 - Biên khảo - Jan 27, 2018
Toàn Không (Tiếp theo) 2. TẠO THẬP TẬP NHÂN, THỌ LỤC GIAO BÁO: - A Nan! Những điều kể trên, đều do nghiệp của chúng sanh tự chiêu cảm, tạo Thập Tập Nhân, thọ Lục Giao Báo.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 79 - Biên khảo - Jan 20, 2018
(Tiếp theo) 3). KINH THỦ LĂNG NGHIÊM CÓ NHIỀU TÊN GỌI: Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong chúng, liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: - Thế Tôn! Nên gọi Kinh này là Kinh gì, con và chúng sanh phải phụng trì
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 77 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 76 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 75 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 74 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm GIải Nghĩa 73 - Biên khảo - Dec 09, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 72 - Biên khảo - Dec 02, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 71 - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 70 - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 69 - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 68 - Linh tinh - Nov 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 67 - Biên khảo - Oct 28, 2017