vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Đại Không 4 - Biên khảo - Jul 14, 2018
(Mahàsunnata sutta) GIẢI NGHĨA 1- SỰ PHIỀN LỤY CHO ĐẠO SƯ: -- Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một trú xứ (senasanam) xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm.
Kinh Đại Không 3 - Biên khảo - Jul 07, 2018
(Mahàsunnata sutta) GIẢI NGHĨA 6- AN TRÚ KHI SUY TẦM: -- Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi an trú với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ các loại suy tầm ấy".
Kinh Đại Không 2 - Biên khảo - Jun 30, 2018
(Mahàsunnata sutta) GIẢI NGHĨA Toàn Không 4. AN TRÚ NỘI NGOẠI KHÔNG: Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động thời tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bất động".
 • Kinh Đại Không 1 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Kinh Tiểu Không 4 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Kinh Tiểu Không 3 - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Kinh Tiểu Không 2 - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Kinh Tiểu Không 1Kinh Pali (Cùlasunnata sutta) - Biên khảo - May 26, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 95 - Biên khảo - May 12, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 94 - Biên khảo - May 05, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 93 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 92 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 91 - Biên khảo - Apr 14, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 90 - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 89 - Biên khảo - Mar 31, 2018