vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Sep 01, 2018
Toàn Không QUYỂN THỨ NHẤT Để dễ hiểu, chúng ta phân biệt dùng chữ nghiêng là lời kinh, chữ thẳng đứng để giải thích trong suốt kinh này, chúng ta cùng theo dõi sau đây: TỰA KINH: Tôi nghe như thế này, một hôm Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, có đủ các thứ hoa báu trang nghiêm (1), khi ấy các Đại Tỳ Kheo (2), và chúng Đại Bồ Tát (3) từ các cõi Phật (4) đến, những Đại Bồ Tát ấy đều đủ sức tự tại (5), vô lượng chánh định (6), du hý thần thông (7).
Bát Nhã Tâm Kinh 5 - Biên khảo - Aug 18, 2018
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA (Tiếp theo) Bố thí giúp phát triển trí tuệ bằng cách chú ý quan sát, tư duy quán chiếu để xem tâm của mình, đó là trước khi bố thí có so đi tính lại không? Khi bố thí có cầu mong đền đáp không? Và sau khi bố thí có hối hận không? Nếu thực hành đúng đắn bố thí vô tướng vô ngã thì đó là tự tạo cho mình nhân lành.
Bát Nhã Tâm Kinh 4 - Biên khảo - Aug 11, 2018
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA (Tiếp theo) PHỤ CHÚ: THỰC HÀNH QUÁN CHIẾU: Hiểu rõ Kinh rồi, điều quan trọng và khó nhất là thực hành quán sát chiếu soi, Bát-nhã Tâm Kinh nói "Y theo Bát-Nhã Ba La Mật Đa, được đạo qủa Bồ Đề như sau: 1.
 • Bát Nhã Tâm Kinh 3 - Biên khảo - Aug 04, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 2 - Biên khảo - Jul 28, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Jul 21, 2018
 • Kinh Đại Không 4 - Biên khảo - Jul 14, 2018
 • Kinh Đại Không 3 - Biên khảo - Jul 07, 2018
 • Kinh Đại Không 2 - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Kinh Đại Không 1 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Kinh Tiểu Không 4 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Kinh Tiểu Không 3 - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Kinh Tiểu Không 2 - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Kinh Tiểu Không 1Kinh Pali (Cùlasunnata sutta) - Biên khảo - May 26, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 95 - Biên khảo - May 12, 2018