vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 17, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Đại Không 1 - Biên khảo - Jun 23, 2018
(Mahàsunnata sutta) GIẢI NGHĨA Toàn Không Để cho dễ hiểu, chúng ta dùng chữ nghiêng là lời Phật nói, chữ thẳng đứng để giải thích cho toàn bài Kinh, chúng ta cùng theo dõi dưới đây: 1).
Kinh Tiểu Không 4 - Biên khảo - Jun 16, 2018
(Cùlasunnata sutta) GIẢI NGHĨA (tiếp theo) Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục lậu Nghĩa là vị ấy biết rõ không có tham dục ô nhiễm (dục lâu) về loại nghĩ đến Chỗ Trống không và Chỗ, ở đó có không nghĩ chẳng không nghĩ (Tưởng Vô Sở Hữu, và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng).
Kinh Tiểu Không 3 - Biên khảo - Jun 09, 2018
(Cùlasunnata sutta) Giải Nghĩa (tiếp theo) Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ không có mặt ở đây; và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này".
 • Kinh Tiểu Không 2 - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Kinh Tiểu Không 1Kinh Pali (Cùlasunnata sutta) - Biên khảo - May 26, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 95 - Biên khảo - May 12, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 94 - Biên khảo - May 05, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 93 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 92 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 91 - Biên khảo - Apr 14, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 90 - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 89 - Biên khảo - Mar 31, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 88 - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 87 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 86 - Biên khảo - Mar 10, 2018