vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 92 - Biên khảo - Apr 21, 2018
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Mười hai loại chúng sinh: Là Thập nhị chủng sinh tử, tức là mười hai loại tái sinh cõi người, gồm: 1) Vô Dư Tử: Arhat (skt): Người đạt qủa A La Hán, nhập diệt, không còn tái sinh.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 91 - Biên khảo - Apr 14, 2018
(Tiếp theo) 4. LẬP HỮU BIÊN LUẬN: Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt, trong phân vị (5) khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào bốn thứ Hữu Biên Luận: 1- CHẤP THỜI GIAN HỮU BIÊN, CHẤP TƯƠNG TỤC VÔ BIÊN: Người ấy trong tâm so đo cái gốc sanh lưu chuyển chẳng ngừng, chấp quá khứ vị lai gọi là hữu biên, chấp tâm tương tục gọi là vô biên.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 90 - Biên khảo - Apr 07, 2018
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Phiền não trược: Tham Năm dục là tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, cũng là tham Sắc dục, Thanh dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, nên phiền não, tất cả phiền não đều do nhớ tưởng mà có, dựa theo đó mà sinh ra thấy biết (tri kiến) chấp thật, nên gọi là Phiền Não Trược.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 89 - Biên khảo - Mar 31, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 88 - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 87 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 86 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 85 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 84 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 83 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 82 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghia 81 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 80 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 79 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Jan 13, 2018