vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 14 - Biên khảo - Dec 01, 2018
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) NĂM PHÁP CỦA TỰ TÁNH: Theo Kinh Lăng Già này Năm Pháp của Tự Tánh gồm có: 1. Tướng (Dung mạo hình dạng), 2. Danh (tên gọi), 3. Phân biệt (So đo phân tích mổ xẻ), 4.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (13) - Biên khảo - Nov 23, 2018
m giới: S: triloka: Ba cõi hiện hữu trong vòng sinh tử gồm: 1. Dục giới, nơi chúng sinh đắm say vào những khoái lạc thân thể, vật chất, gồm các cõi: Trời Dục giới, Thần, Người, Ngạ qủy, Súc sinh và Địa ngục.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 12 - Biên khảo - Nov 17, 2018
Toàn Không (Tiếp theo) (9) Nhất thiết trí: Từ chữ Phạn S: sarvajdatâ, sarvâkârajdatâ: Là Trí toàn vẹn, hiểu biết tất cả; chỉ trí huệ của một vị Phật. Nhất thiết trí là trí huệ hiểu biết tất cả các Pháp và thể tính thật sự của nó là Không.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (11) - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 10 - Biên khảo - Nov 03, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 9 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 8 - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (7) - Biên khảo - Oct 13, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 6 - Biên khảo - Oct 06, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 5 - Biên khảo - Sep 29, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (4) - Biên khảo - Sep 22, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 3 - Biên khảo - Sep 15, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 2 - Biên khảo - Sep 08, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Sep 01, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 5 - Biên khảo - Aug 18, 2018