vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
(Tiếp theo) 2. BỐN ĐIỀU CƠ BẢN: 1- ĐOẠN TÂM DÂM DỤC: - Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, trước nhất phải dứt dâm dục, ấy là lời dạy bảo rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ nhất của chư Phật.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 67 - Biên khảo - Oct 28, 2017
(Tiếp theo) 6- TU NHĨ CĂN: Các câu kệ 53 đến 56: 53- Đại chúng và A Nan, Xoay cái văn điên đảo. Phản văn bản tánh văn, (2) Mới thành vô thượng đạo, 54- Viên thông thật như thế.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 66 - Biên khảo - Oct 21, 2017
(Tiếp theo) 2. NÊU ƯU ĐIỂM CỦA NHĨ CĂN: Tiểu đoạn 2, Bồ Tát Văn Thù trình Đức Phật, pháp tu Nhĩ Căn viên thông bằng kệ như sau: 1- VỀ SÁU CĂN: Từ các câu kệ thứ 34 đến 38: 34- Nay xin bạch Như Lai, Theo lời Quán Âm nói, Như người đang yên tịnh, Mười phương đồng đánh trống, 35- Mười chỗ nghe một lượt, Là viên thông chân thật.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 65 - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 64 - Biên khảo - Oct 07, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 63 - Biên khảo - Sep 30, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 62 - Biên khảo - Sep 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Sep 16, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Sep 09, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 59 - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 58 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 57 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 56 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 55 - Biên khảo - Aug 05, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 54 - Biên khảo - Jul 29, 2017