vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (4) - Biên khảo - Sep 22, 2018
ýt na: Tiếng Phạn Sanskrit: Kwaịa. Pàli: Khaịa, cũng gọi Xoa noa. Hán dịch: Tu du, Niệm khoảnh. Từ ngữ chỉ đơn vị thời gian cực ngắn nhanh như chớp mắt, chớp nhoáng. Theo luận Câu xá quyển 12 thì: 1 ngày đêm (24 giờ) bằng 30 mâu hô lật đa (muhùrta), 1 mâu hô lật đa bằng 30 lạp phược (Lava), 1 lạp phược bằng 60 đát sát na (Tat-kwaịa), 1 đát sát na bằng 120 sát na.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 3 - Biên khảo - Sep 15, 2018
7. Thế nào hiện phân biệt? Chư Địa từ đâu sinh? Phá tam giới là ai? Thân này là thân gì? 8. Vãng sanh đến nơi nào? Bồ Tát Tối Thắng Tử, Nhân gì đắc thần thông, Và tự tại Tam Muội? 9.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 2 - Biên khảo - Sep 08, 2018
Toàn Không (Tiếp theo) (12) Niết Bàn: Niết Bàn do chữ Nibbana của Nam Phạn (Pali), và chữ Nirvana của Bắc Phạn (Sanscrit), do chữ Ni là không, và chữ Vana là dệt, ái dục. Niết Bàn là không dệt, không ái dục, dứt dục, diệt dục; Niết Bàn được hiểu rộng ra là tận diệt vô minh, tịch diệt, viên tịch, diệt độ, bất sinh, vô vi, an lạc, giải thoát v.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Sep 01, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 5 - Biên khảo - Aug 18, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 4 - Biên khảo - Aug 11, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 3 - Biên khảo - Aug 04, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 2 - Biên khảo - Jul 28, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Jul 21, 2018
 • Kinh Đại Không 4 - Biên khảo - Jul 14, 2018
 • Kinh Đại Không 3 - Biên khảo - Jul 07, 2018
 • Kinh Đại Không 2 - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Kinh Đại Không 1 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Kinh Tiểu Không 4 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Kinh Tiểu Không 3 - Biên khảo - Jun 09, 2018