vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 25 - Biên khảo - Feb 16, 2019
Toàn Không (Tiếp theo) 2. VỀ PHÁP VÔ NGÃ: Đức Phật giảng tiếp: - Thế nào là PHÁP VÔ NGÃ TRÍ? Biết ấm, giới, nhập là vọng tưởng, tướng tự tánh, lìa ngã, ngã sở, những ấm, giới, nhập tích tụ, do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhau sanh khởi, thật tướng vốn chẳng lay động, các pháp cũng thế.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (24) - Biên khảo - Feb 09, 2019
3- THÀNH TỰU TỰ TÁNH (Tính Viên Thành Thật): Là bản thể tính, nghĩa là viên mãn thành tựu tính chân thật, cũng gọi là pháp tính, như như, tức là thể tính của tất cả pháp Vô Vi.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (23) - Biên khảo - Feb 02, 2019
i thứ Thọ Tưởng: Là thay cho Ngũ uẩn (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức), nên nói Thọ Tưởng thảy đều diệt. (7) Tâm Lượng: Là chỉ tâm đo lường, vì bản thể của tâm cùng khắp không gian và thời gian, chẳng có đo lường hạn lượng, nên nói Chẳng Có Tâm Lượng.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 22 - Biên khảo - Jan 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (21) - Biên khảo - Jan 19, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (20) - Biên khảo - Jan 12, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 19 - Biên khảo - Jan 05, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 18 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 17 - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 16 - Biên khảo - Dec 15, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 15 - Biên khảo - Dec 08, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 14 - Biên khảo - Dec 01, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (13) - Biên khảo - Nov 23, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 12 - Biên khảo - Nov 17, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (11) - Biên khảo - Nov 10, 2018