vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 40 - Biên khảo - Apr 22, 2017
(Tiếp theo) Tôn giả Phú Lâu Na thưa Phật: - Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vì chúng sanh hiển bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Thế Tôn thường khen con là bậc nhất trong những người thuyết pháp, mà nay con nghe pháp âm nhiệm mầu của Như Lai, cũng như người điếc, cách xa trăm bước mà nghe tiếng muỗi bay, vốn chẳng thể thấy, huống là được nghe! Phật dù chỉ rõ, khiến con dứt trừ lỗi lầm, nhưng con còn chưa thấu suốt chỗ chẳng nghi hoặc của nghĩa này.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 39 - Biên khảo - Apr 15, 2017
(Tiếp theo) Vì hư không vô hình, vốn chẳng có bản thể, nếu tâm thức từ hư không ra thì cũng giống như hư không, chẳng có bản thể để nương tựa, tức là thức chẳng phải sắc tướng, cũng chẳng phải cái thấy; giữa hai thứ chẳng phải kể trên, nếu cho là "không bản thể" thì thức cũng như không có; nếu cho là "có bản thể" thì thức cũng như các vật; vật thì vô tri, chẳng có tính phân biệt, vậy dù cho có thức cũng thành vô dụng.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 38 - Biên khảo - Apr 08, 2017
(Tiếp theo) Đức Phật giảng tiếp: - Nếu cái kiến này cùng với sáng tối chẳng phải một thể, thì ông lìa sáng, tối và hư không, phân tách cái kiến tinh xem là hình tướng gì? Lìa sáng, tối và hư không thì kiến tinh đồng như lông rùa sừng thỏ.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - Apr 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 36 - Biên khảo - Mar 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 35 - Biên khảo - Mar 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giai Nghia 34 - Biên khảo - Mar 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 33 - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 32 - Biên khảo - Feb 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 31 - Biên khảo - Feb 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 30 - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 29 - Biên khảo - Feb 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 28 - Biên khảo - Jan 27, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 27 - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Jan 14, 2017