vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 69 - Biên khảo - Nov 11, 2017
(Tiếp theo) 4- BỎ TÂM VỌNG NGỮ: - A Nan! Chúng sanh lục đạo trên thế giới, dù nơi thân tâm chẳng còn Sát, Đạo, Dâm, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì với Tam Ma Địa chẳng được trong sạch, thành giống ma ái kiến, lạc mất giống Phật.
(Tiếp theo) 2. BỐN ĐIỀU CƠ BẢN: 1- ĐOẠN TÂM DÂM DỤC: - Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, trước nhất phải dứt dâm dục, ấy là lời dạy bảo rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ nhất của chư Phật.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 67 - Biên khảo - Oct 28, 2017
(Tiếp theo) 6- TU NHĨ CĂN: Các câu kệ 53 đến 56: 53- Đại chúng và A Nan, Xoay cái văn điên đảo. Phản văn bản tánh văn, (2) Mới thành vô thượng đạo, 54- Viên thông thật như thế.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 66 - Biên khảo - Oct 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 65 - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 64 - Biên khảo - Oct 07, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 63 - Biên khảo - Sep 30, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 62 - Biên khảo - Sep 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Sep 16, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Sep 09, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 59 - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 58 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 57 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 56 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 55 - Biên khảo - Aug 05, 2017