vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
(Tiếp theo) Tôn giả A Nan Đà thưa: - Từ nay về sau con chẳng dám tự cho là đa văn nữa. Đức Phật bảo: - Chớ nên khởi tâm thoái lui. Ta nói người đa văn trong hàng Thanh Văn, chẳng phải trong hàng Bồ Tát; người có trí chẳng nên so sánh, biển sâu vực thẳm còn có thể đo được, chứ biện tài, công đức của Bồ Tát chẳng thể đo lường được.
(Tiếp theo) Khi ấy vô số Bồ Tát cõi ấy thưa với Phật Hương Tích: - Chúng con muốn đến cõi Ta Bà cúng dường Phật Thích Ca và muốn gặp Bồ Tát Duy Ma Cật cùng đại chúng cõi ấy.
(Tiếp theo) Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: - Thiên nữ diệt nơi đây rồi sẽ sinh nơi đâu? - Phật biến hóa sở sinh (nơi chốn sinh ra), tôi cũng theo đó sinh, nếu biến hóa sở sinh thì chẳng phải diệt và sinh.
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của Cư Sĩ Duy Ma Cật 3 - Biên khảo - Jan 01, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật 2 - Biên khảo - Dec 25, 2020
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của Cư Sĩ Duy Ma Cật - Biên khảo - Dec 19, 2020
 • Vua Trời Đế Thích tham kiến Phật - Biên khảo - Dec 12, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 4 - Biên khảo - Dec 05, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 3 - Biên khảo - Dec 01, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 2 - Biên khảo - Nov 21, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất Và Trưởng Giả Cấp Cô Độc - Biên khảo - Nov 14, 2020
 • Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên và Thiên Ma Vương - Biên khảo - Nov 07, 2020
 • Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên và Thiên Ma Vương - Biên khảo - Nov 06, 2020
 • Tu Ma Đề lấy chồng 3 - Biên khảo - Oct 31, 2020
 • Tu Ma Đề lấy chồng 2 - Biên khảo - Oct 24, 2020