vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 39 - Biên khảo - May 25, 2019
(Tiếp theo) - Lại nữa, Đại Huệ! Đã nói mê hoặc tức chân thật thì như huyển tức phi huyển, phi huyển tức như huyển; chân thể của phi huyển chẳng có tương tự, nay nói phi huyển chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyển.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 38 - Biên khảo - May 18, 2019
(Tiếp theo) 4). ÂM THANH HIỂN BÀY NGHĨA CHÂN THƯỜNG: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Âm thanh hiển bày nghĩa Chân Thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: - Vì sự mê hoặc mà thuyết.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - May 11, 2019
(Tiếp theo) 3). THUYẾT DUYÊN KHỞI: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - May 11, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (36) - Biên khảo - May 04, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (35) - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 34 - Biên khảo - Apr 20, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (33) - Biên khảo - Apr 13, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (32) - Biên khảo - Apr 06, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 31 - Biên khảo - Mar 30, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 30 - Biên khảo - Mar 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 29 - Biên khảo - Mar 16, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 28 - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (27) - Biên khảo - Mar 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Feb 23, 2019