vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 47 - Biên khảo - Jul 20, 2019
Toàn Không (Tiếp theo) 9. Chẳng phải sắc phi sắc, Ví như luyện vàng ròng, Lọc bỏ các tạp chất, Vàng thiệt liền hiện ra. Chẳng phải sắc hay không sắc, như luyện vàng do lọc bỏ tạp chất còn lại là vàng ròng.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 46 - Biên khảo - Jul 13, 2019
(Tiếp theo) - Thế nào là KIẾN vọng tưởng? Là đối với hữu, vô, nhất, dị, đồng, chẳng đồng, những vọng tưởng ác kiến của ngoại đạo, nổi vọng tưởng chấp trước, gọi là Kiến vọng tưởng.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (45) - Biên khảo - Jul 05, 2019
Đức Phật giảng: “Nay sẽ thuyết tướng tự tánh của các ấm. Thế nào là tướng tự tánh của các ấm? Nói NGŨ ẤM là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn ấm phi sắc là thọ, tưởng, hành, thức.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 44 - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 43 - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 42 - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 41 - Biên khảo - Jun 08, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 40 - Biên khảo - Jun 01, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 39 - Biên khảo - May 25, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 38 - Biên khảo - May 18, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - May 11, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - May 11, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (36) - Biên khảo - May 04, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (35) - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 34 - Biên khảo - Apr 20, 2019