vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 45 - Biên khảo - May 27, 2017
(Tiếp theo) - Nếu ông chẳng duyên theo thế gian, nghiệp quả, chúng sanh, ba thứ phân biệt này xoay chuyển liên tục, ba duyên đã diệt thì ba nhân chẳng sanh, tánh điên của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự dứt, dứt tức là Bồ Đề.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 44 - Biên khảo - May 20, 2017
(Tiếp theo) 8). NHƯ LAI TẠNG RỜI TẤT CẢ TƯỚNG, LÀ TẤT CẢ PHÁP - Cái diệu tâm sáng tỏ này, phi tâm, phi không, phi địa, thủy, hỏa, phong; phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; phi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 43 - Biên khảo - May 13, 2017
(Tiếp theo) 6). CÁC PHÁP CÓ THỂ DUNG THÔNG (1) NHAU - Phú Lâu Na, ông còn hỏi về bản tánh viên dung, cùng khắp pháp giới của Địa, Thủy, Hỏa, Phong nghi rằng tánh Thủy và Hỏa sao chẳng đoạt mất nhau, và hỏi sao hư không và tánh Địa đều khắp pháp giới, lẽ ra chẳng dung nạp nhau.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 42 - Biên khảo - May 06, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 41 - Biên khảo - Apr 29, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 40 - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 39 - Biên khảo - Apr 15, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 38 - Biên khảo - Apr 08, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 37 - Biên khảo - Apr 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 36 - Biên khảo - Mar 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 35 - Biên khảo - Mar 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giai Nghia 34 - Biên khảo - Mar 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 33 - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 32 - Biên khảo - Feb 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 31 - Biên khảo - Feb 18, 2017