vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 26, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 36 - Biên khảo - Mar 25, 2017
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: Tánh Thủy chẳng định, ngưng và chảy không chừng. Như trong thành Thất La Phiệt, các ông Ca Tỳ La, Chước Ca La và các nhà đại huyễn thuật Bát Đầu Ma Ha Tát Đa, khi muốn cầu Thái Âm Tinh để hòa các thuốc huyễn thuật, thì các ông ấy ở giữa đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu, hứng nước dưới ánh trăng.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 35 - Biên khảo - Mar 18, 2017
(Tiếp theo) Đức Phật dạy: - Ông vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh Sắc chân Không, tánh Không chân Sắc, tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giai Nghia 34 - Biên khảo - Mar 11, 2017
5 - THÂN CĂN, XÚC TRẦN, THÂN THỨC GIỚI VỐN VÔ SINH - A Nan! Như ông đã rõ, ý căn (1), pháp trần (2) làm duyên với nhau, sanh ra ý thức (3). Vậy thức này từ ý căn ra, lấy ý căn làm giới; hay từ pháp trần ra, lấy pháp
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 33 - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 32 - Biên khảo - Feb 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 31 - Biên khảo - Feb 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 30 - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 29 - Biên khảo - Feb 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 28 - Biên khảo - Jan 27, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 27 - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Jan 14, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 25 - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 24 - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 23 - Biên khảo - Dec 24, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 22 - Biên khảo - Dec 17, 2016