vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 26, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 53 - Biên khảo - Jul 22, 2017
(Tiếp theo) 7. ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ XÉT TÁNH NGHE LÀ THƯỜNG TRỤ 1 TÔN GIẢ A NAN NGHI HỎI VỀ KIẾN VĂN GIÁC TRI A Nan bạch Phật rằng: - Như lời Phật dạy, nếu muốn cầu được quả thường trụ, thì chỗ phát tâm của nhân địa (1) và quả địa (2) phải cân xứng với nhau.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 52 - Biên khảo - Jul 15, 2017
Đoạn 5 của Mục 12 Tôn giả A Nan cầu pháp giải thoát trong Kinh Văn 9 về Các cản trở cho pháp giải thoát. Đức Phật giảng đại ý gốc tính (bản tánh) Sáu Căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáng chiếu đầy đủ (diệu viên) trong lặng.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 51 - Biên khảo - Jul 08, 2017
Phật nói: - Tai ông tự nghe, có liên quan gì đến thân miệng, mà miệng thì hỏi đạo, thân tỏ cung kính? Vậy biết phi nhất thành lục, phi lục thành nhất; kỳ thật căn của ông chẳng phải vốn nhất vốn lục.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 50 - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 49 - Biên khảo - Jun 24, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 48 - Biên khảo - Jun 17, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 47 - Biên khảo - Jun 10, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 46 - Biên khảo - Jun 03, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 45 - Biên khảo - May 27, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 44 - Biên khảo - May 20, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 43 - Biên khảo - May 13, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 42 - Biên khảo - May 06, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 41 - Biên khảo - Apr 29, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 40 - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 39 - Biên khảo - Apr 15, 2017