vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 72 - Biên khảo - Jan 11, 2020
(Tiếp theo) Đức Phật cũng dùng kệ giảng giải với ý rằng: 1. Phi Vô Tánh Vô Sanh, Cũng phi quán các duyên, Phi hữu tánh đặt tên, Có tên phi vô nghĩa. 2. Phi cảnh giới ngoại đạo, Thanh Văn và Duyên Giác.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (71) - Biên khảo - Jan 04, 2020
Đức Phật lập lại bằng bài kệ với ý rằng: 1. Diệt trừ Nhân Sanh Luận, Kiến lập nghĩa bất sanh. Pháp ta thuyết như thế, Phàm phu chẳng thể biết. 2. Tất cả pháp Bất sanh, Vô Tánh Vô Sở Hữu.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 70 - Biên khảo - Dec 28, 2019
Toàn Không (Tiếp theo) 2). BẤT SINH BẤT DIỆT CỦA NGOẠI ĐẠO: Khi ấy, Đại Hụê Bồ Tát lại thừa oai thần Phật mà bạch rằng: - Bạch Thế Tôn! Pháp Bất sanh Bất diệt của Thế Tôn hiển thị chẳng có gì lạ.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 69 - Biên khảo - Dec 20, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 68 - Biên khảo - Dec 14, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (67) - Biên khảo - Dec 07, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (66) - Biên khảo - Nov 29, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (65) - Biên khảo - Nov 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 64 - Biên khảo - Nov 16, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 63 - Biên khảo - Nov 09, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 62 - Biên khảo - Nov 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Oct 19, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (59) - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 58 - Biên khảo - Oct 05, 2019