vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Bồ Tát Địa Tạng Vương 1 - Biên khảo - Oct 01, 2022
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT I). ĐỊA TẠNG VƯƠNG LÀ BỒ TÁT NÀO? Bồ Tát Địa Tạng đã chứng bậc Đẳng Giác Bồ Tát từ nhiều kiếp về trước, trước khi tu để thành Bồ Tát, Ngài đã có đại nguyện rằng: Nếu chưa độ hết chúng sanh, tôi thề không chứng qủa Bồ Đề, và nếu chúng sinh còn khổ trong Địa ngục, tôi nguyện không thành Phật.
Đức Di Lặc Bồ Tát 3 - Biên khảo - Sep 24, 2022
Toàn Không (Tiếp theo) 4). SỰ TÍCH ĐỨC DI LẶC BÊN TRUNG HOA Theo truyền thuyết ghi trong Phật giáo sử Trung Quốc, có hai lần Đức Di Lặc ứng tích, một lần tại Nhạc Lâm hiệu là Hòa Thượng Đại Bố, một lần xuất hiện tại Song Lâm hiệu là Phó Đại Sĩ.
Đức Di Lặc Bồ Tát 2 - Biên khảo - Sep 17, 2022
(Tiếp theo) Con ở đời ấy, giữa Chư Thiên, Phạm, Ma, Sa Môn, Phạm chí, Người, con tự tu tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú cũng như Thế Tôn đời này. Con sẽ thuyết pháp phần đầu, phần giữa, phần cuối đều vi diệu, có văn có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh cũng như đức Thế Tôn thuyết pháp ngày nay.
 • Đức Di Lặc Bồ Tát 1 - Biên khảo - Sep 10, 2022
 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lị 2 - Biên khảo - Sep 03, 2022
 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lị - Biên khảo - Aug 27, 2022
 • Bồ Tát Quán Thế Âm 2 - Biên khảo - Aug 20, 2022
 • Bồ Tát Quan Thế Âm 1 - Biên khảo - Aug 13, 2022
 • Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 2 - Biên khảo - Jul 30, 2022
 • Đức Phật A Di Đà 2 - Biên khảo - Jul 16, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 5 - Biên khảo - Jul 02, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 4 - Biên khảo - Jun 25, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 3 - Biên khảo - Jun 18, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học 2 - Biên khảo - Jun 11, 2022
 • Lời Phật dạy và khoa học - Biên khảo - May 28, 2022