vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 31 - Biên khảo - Feb 18, 2017
(Tiếp theo) 4 - THIỆT CĂN VỚI VỊ TRẦN VỐN VÔ SINH - A Nan! Ông thường - A Nan! Ông thường hai thời ở trong chúng ôm bình bát khất thực, đôi lúc gặp những món tô, lạc, đề hồ, gọi là vị ngon, ý ông thế nào? Mùi
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 30 - Biên khảo - Feb 11, 2017
(Tiếp theo) 1 - NHÃN CĂN VỚI SẮC TRẦN VỐN VÔ SINH - A Nan! Ông hãy xem rừng cây và các suối ao trong vườn Kỳ Đà này, ý ông thế nào? Ấy là sắc trần sanh ra nhãn căn, hay nhãn căn sanh ra sắc tướng? - A Nan! Nếu nhãn căn sanh ra sắc tướng, vậy khi nhìn hư không chẳng phải sắc tướng, thì tánh sắc phải mất; hễ mất thì tất cả chẳng có, sắc tướng chẳng có thì làm sao rõ được tánh không? Sự không cũng như thế.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 29 - Biên khảo - Feb 04, 2017
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: Ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi mỏi mệt, người có bệnh thấy có vị đắng, người chẳng bệnh thấy có chút vị ngọt, do vị giác thấy ngọt và đắng, tỏ rõ cái lưỡi lúc chưa phát dụng vốn chẳng có vị giác.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 28 - Biên khảo - Jan 27, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 27 - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Jan 14, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 25 - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 24 - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 23 - Biên khảo - Dec 24, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 22 - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 21 - Biên khảo - Dec 10, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 20 - Biên khảo - Dec 03, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa (19) - Biên khảo - Nov 25, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 18 - Biên khảo - Nov 19, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 17 - Biên khảo - Nov 12, 2016