vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 87 - Biên khảo - Mar 17, 2018
(Tiếp theo) 5. THẤY CẢNH LẠ: Trong lúc tham cứu diệu minh, quan sát chẳng ngừng, sức đè nén hàng phục quá mức, bỗng trong hư không thành màu sắc bách bảo, xanh vàng đỏ trắng đồng thời cùng khắp mười phương mà chẳng chướng ngại nhau.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 86 - Biên khảo - Mar 10, 2018
6). A TU LA: - Lại nữa A Nan! Trong tam giới còn có 4 loại A Tu La: l. Nếu từ loài quỷ, dùng sức hộ pháp, nhờ thần thông vào trong hư không; loại A Tu La này là noãn sanh, thuộc về loài quỷ.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 85 - Biên khảo - Mar 03, 2018
(Tiếp theo) 3. TAM THIỀN: l. A Nan! Hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày diệu lý, thành hạnh tinh tấn, thông với sự vui tịch diệt, hạng này gọi là Thiểu Tịnh Thiên. 2.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 84 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 83 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 82 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghia 81 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 80 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 79 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 77 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 76 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 75 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 74 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm GIải Nghĩa 73 - Biên khảo - Dec 09, 2017