vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 55 - Biên khảo - Sep 14, 2019
(Tiếp theo) 8. Tự tánh vốn trong sạch, Ta gọi là tâm lượng Phương tiện lập tục đế, Bổn lai chẳng sự thật, 9. Phương tiện lập ngũ ấm, Chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng : Tướng vô tướng bình đẳng, 10.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (54) - Biên khảo - Sep 07, 2019
2. TÂM SỞ: Tâm Sở: (S, P: cetasika): Còn gọi là Tâm Sở Hữu Pháp (s: caitta-dharma), là những yếu tố phụ thuộc vào tâm, gắn liền với một nhận thức (s: vijnâna). Nhận thức đây cũng được gọi là Tâm Vương (s: citta-râja), là hoạt động tâm thức chủ yếu đang sinh khởi và khởi lên đồng thời với nhận thức đó, có thể gọi là bản đồ tâm lý của con người.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 53 - Biên khảo - Aug 31, 2019
Toàn Không (Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Tướng Tông Thông: Là lìa vọng tưởng, lià tưởng biết (giác tưởng), lià hai bên đối đãi, lià chấp thật nhân duyên, lià tâm, ý, ý thức.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 52 - Biên khảo - Aug 24, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (51) - Biên khảo - Aug 17, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 50 - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (49) - Biên khảo - Aug 03, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 48 - Biên khảo - Jul 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 47 - Biên khảo - Jul 20, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 46 - Biên khảo - Jul 13, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (45) - Biên khảo - Jul 05, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 44 - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 43 - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 42 - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 41 - Biên khảo - Jun 08, 2019