vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
S. Phung Nguyen
Tất cả các bài của tác giả S. Phung Nguyen:
Thư gởi Ủy Ban Bãi Nhiệm và Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC của một cư dân ngoài thành phố San Jose S. Phụng Nguyễn Kính thưa quí vị, Tôi không sống ở thành phố San Jose. Tôi hiện đang cư ngụ tại một thành phố cách San Jose hơn hai mươi dặm.