vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 08, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (245) - Biên khảo - Dec 07, 2019
Ông John Phạm, Santa Ana, California.- Trích: Nghề này thì lấy ông này tiên sư (Kiều) Tiên sư là tổ, là người xướng xuất, đi bước đầu của một nghề nào đó. Nghề trong câu Kiều dẫn ở trên là nghề làm đĩ.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (244) - Biên khảo - Nov 29, 2019
Kính qui nhân vi qui Vô phục Hằng Nga ảnh Không lưu minh nguyệt huy (gương và người từ biệt nhau/ gương về, người chưa về/ Hằng Nga không thấy đâu/ chỉ còn ánh sáng trăng) Nhạc Dương đọc bài thơ, biết là của chồng liền vật vã than khóc.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (243) - Biên khảo - Nov 23, 2019
Vóc hạc mình mai là vẻ gầy guộc. Kiều và Vân được mô tả như thế thì làm sao ở mấy câu sau lại trở thành sexy ngay được. 1573.- BẢO LÂM. Chữ nghĩa chúng ta, của Bảo Lâm, trong TBSM, số 149, 23, 29.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (242) - Biên khảo - Nov 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (241) - Biên khảo - Nov 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (240) - Biên khảo - Nov 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (239) - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (238) - Biên khảo - Oct 19, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (237) - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (236) - Biên khảo - Oct 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (235) - Biên khảo - Sep 28, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (234) - Biên khảo - Sep 21, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (233) - Biên khảo - Sep 14, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (232) - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 231 - Biên khảo - Aug 31, 2019