vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bình Thiên
Tất cả các bài của tác giả Bình Thiên:
Thư Atlanta Về SàiGòn - Tạp ghi - Jul 10, 2004
Anh chị Năm và bạn ta thân mến, Tôi may mắn trong tình cờ. Anh bạn ở chung, Phó Văn Sinh đưa cho tôi bài điếu văn “Ca Tụng Công Đức Tổng Thống Ronald Reagan” [Eulogy for President Ronald Reagan] của Tổng Thống George W.