vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Mỹ
Tất cả các bài của tác giả Trần Mỹ:
Trả nợ cho rừng - Linh tinh - Dec 15, 2007
Trần Mỹ ĐDCND Tình trạng lũ lụt ở Miền Trung là cơn báo động trước cho chính quyền Tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Tệ trạng phá rừng vô tội vạ bất kể hậu quả dẫn đến lũ lụt.