vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bát Tú
Tất cả các bài của tác giả Bát Tú:
NGHE GIAO BAO - Tạp ghi - Dec 08, 2007
BAT TÚ Đầu tháng 5/1996, tôi giao báo hàng ngày cho tờ Mercury News San Jose do một người bạn tù cải tạo chuyển giao lại. Thấy tôi bị thất nghiệp lâu ngày, anh nhượng cho tôi để có sinh-kế.