vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 16, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Long Hải:
1)- Câu hỏi và trả lời Khi ông Việt Khang hỏi “Việt Nam tôi đâu?” thì nó có nghĩa là Việt Nam đã không còn! Nếu VN còn thì hà cớ gì ông ta phải hỏi nó ở đâu! Và khi ông ta hỏi “Anh là ai?” thì cũng mặc nhiên xác nhận rằng anh đã làm mất VN.
Quán chiều - Truyện ngắn - Feb 11, 2012
Cuộc chiến đấu nầy vẫn chưa phân thắng phụ Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia Chết chóc thầm âm, cốt nhục chia lìa Ta vẫn sống và không hề lẩn lú (Thơ Vô Đề) Tùng thuộc một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đóng ở miền Trung.
Vết nám - Truyện ngắn - Mar 13, 2010
(Sự kiện có thật, chi tiết do tác giả hư cấu) hoànglonghải Sau 7 năm tù cải tao, Hữu được tha. Từ trại tù Xuân Lộc, Hữu về thẳng Saigon, địa chỉ của Hữu trước khi “đóng tiền đi ở tù” (1).
  • Vụ Ấp Thái Hà - Tạp ghi - Dec 06, 2008
  • Nhìn lại lịch sử: sợ người sống, sợ người chết! - Linh tinh - Nov 15, 2008
  • Góc nhìn của người làm tình báo - Tạp ghi - Nov 01, 2008
  • Viết cho 30 tháng Tư: Những cuộc Nam tiến - Tạp ghi - Apr 26, 2008
  • “Trần Dần - Thơ” - Linh tinh - Apr 12, 2008
  • Người của phe ta - Tạp ghi - Apr 05, 2008
  • Xử Tội Khmer Đỏ (Bài 1) - Truyện ngắn - Dec 15, 2007
  • Giao lưu văn hóa - Tạp ghi - Sep 15, 2007
  • Thành phố “Bác” - Linh tinh - Sep 01, 2007