vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hải Bằng HDB
Tất cả các bài của tác giả Hải Bằng HDB:
Mỹ Châu & Lễ Độc Lập Hoa Kỳ - Linh tinh - Jul 07, 2007
(Tham khảo: John A. Garraty & Mark C. Carnes, The American Nation (2000); Longman Publishers USA, America Through The Eyes of Its People, second edition (1997); John A. Garraty, Historical View Points (Eighth Edition, 1999).