vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Ngọc Phách
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Ngọc Phách:
Tâm-thư này, tôi đã có ý viết từ hồi mùa hè 2005, khi còn có thói vào mạng lưới www để xem báo tiếng Việt ở các nơi. Hồi đó, các cơ-quan thông-tin điện-tử ăn khách đều có bài về nỗ-lực lập hai đài tưởng-niệm những đồng-bào đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự-do.