vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Người Lắm Chuyện
Tất cả các bài của tác giả Người Lắm Chuyện:
Một việc đáng theo - Tạp ghi - Sep 25, 2004
Hằng ngày, trên báo chí, không thấy vắng những cáo phó hay phân ưu với người quá vãng. Đó là một truyền thống của dân ta về lẽ sinh tồn trong vũ trụ và nó cũng thể hiện cái tình của đồng bào, đồng chủng trên quê hương tạm dung này.
Chữ với... nghĩa - Linh tinh - Sep 18, 2004
Không chỗ nào đông vui hơn vùng tôi đang ở. Không tuần nào không có hội hè, họp mặt, ra mắt, sinh hoạt. Thôi thì đủ đồng hương đồng khói, đồng nghiệp đồng nghề, đồng điện đồng đền, chương trình được thông báo từ tuần trước, có khi từ tháng trước, chắc là để ai nấy có đủ thời gian mà sắp xếp công việc để có thể tham dự.
Văn chương kho đạn - Tạp ghi - Sep 11, 2004
Nổ là cái bệnh tôi mắc phải từ ngày còn bé. Chuyện chỉ bé như cái móng tay thôi mà qua sự diễn tả của tôi nó trở thành to lớn, vĩ đại. Lâu rồi thành tật, quen tay như kẻ ăn trộm, quen mắt như kẻ ngủ ngày.
  • Lời thực mích lòng (bài 2) - Tạp ghi - Sep 04, 2004
  • Lời thực mích lòng - Tạp ghi - Aug 28, 2004