vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thanh Minh
Tất cả các bài của tác giả Trần Thanh Minh:
LTS- Bài viết dưới đây của bà Trần Thanh Minh là những dòng lệ chan hòa lên hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam vào một thời kỳ đen tối nhất của lịch sử. Bà Minh hiện ở thành phố Silver Spring, MD, với niềm vui duy nhất là thấy sự hy sinh của mình thể hiện lên đời sống hạnh phúc và hãnh diện của các con trên một đất nước tự do và nhân phẩm được bảo vệ.