vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Văn Canh, Giáo Sư
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Văn Canh, Giáo Sư:
Nguyễn văn Canh 1 tháng 11, 07 Ngày 27 tháng 8, 07, Nguyễn minh Triết đến nói chuyện với các sỹ quan thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của quân đội nhân dân Việt cộng. Y nói rằng quân đội được thành lập là để bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa và bỏ điều 4 Hiến Pháp đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.
Ngày 31 tháng 5 năm 2004 Thưa quí đồng hương: Từ trước đến nay, chúng ta cũng đã vận động cho một số ứng cử viên. Sau khi đắc cử, họ không lưu tâm gì tới quyền lợi của chúng ta.