vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Khải Chính Phạm Kim Thư
Tất cả các bài của tác giả Khải Chính Phạm Kim Thư:
Để giúp các thầy cô dạy tiếng Việt ở các trường Việt Ngữ cho thành-công, chúng tôi xin trình-bày sau đây một số phương-pháp giảng-dạy tiếng Việt và củng-cố các trường Việt-Ngữ.
I. Cách Dùng Chữ “Nữ” Trong Khi Nói và Viết Văn Chữ “nữ” thường được ghép với các chữ khác để lập thành danh-từ kép có nghĩa liên-quan tới đàn bà con gái: -Chữ “nữ” ghép ở sau chữ khác để lập thành danh-từ kép: cung-nữ (imperial maid, concubine: các cô gái hay những người đàn-bà hầu hạ trong cung, vợ lẽ vợ bé), phụ-nữ (woman, women: đàn bà, con gái), ái-nữ (con gái yêu-quý, daughter of official), thiếu-nữ (con gái trẻ tuổi, young girl).
I. Chuyển Mê Khải Ngộ Là Mục-Đích của Giáo-Lý Nhà Phật để Xây-Dựng Xã-Hội Nhân-Bản Tôn-chỉ và mục-đích thực-tiễn của giáo-lý nhà Phật là giải-thoát con người khỏi mọi phiền- não và đau-khổ.
 • Việc giáo dục con em theo tinh thần nhân bản - Biên khảo - Jun 02, 2007
 • Cách Sử-Dụng Chữ “I” và “Y” - Biên khảo - May 26, 2007
 • Sáng-tác Thơ - Biên khảo - May 12, 2007
 • Toàn-Thể Người Việt Có Chung Một Quốc-Tổ - Biên khảo - Apr 28, 2007
 • Phương-pháp giảng-dạy tiếng Việt và củng-cố các trường Việt-ngữ - Biên khảo - Apr 07, 2007
 • Câu chuyện tiếng mẹ - Tạp ghi - Mar 29, 2007
 • Phát-huy tinh-thần dân-chủ, đoàn-kết, và vuông-tròn của tổ-tiên ta - Biên khảo - Nov 25, 2006
 • Vai-trò của quân-nhân và cựu quân-nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng- Hòa tại hải-ngoại - Tạp ghi - Oct 14, 2006
 • Nhiệm-vụ của các thành-viên trong ban chấp-hành của các hội-đoàn - Tạp ghi - Sep 16, 2006
 • Cách-Thức Gánh-Vác Đại-Sự Cho Quốc-Gia Dân-Tộc - Tạp ghi - Sep 02, 2006
 • Bản-chất của Cộng-Sản Việt-Nam - Tạp ghi - Aug 26, 2006
 • Phiếm-luận về chữ “Nghiệp” - Tạp ghi - Aug 19, 2006