vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Võ Thu Tịnh
Tất cả các bài của tác giả Võ Thu Tịnh:
I - Hình thành chữ nôm Tự lai, ở Việt Nam thấy có ba thứ chữ viết : 1 - Chữ Hán (chữ của dân Hán) còn gọi là chữ Nho (chữ của các nho sĩ) là chữ viết của người Trung-hoa, mà chính quyền đô hộ Tàu cưỡng nhập vào nước ta, để dùng làm văn tự chính thức.