Dân Oan Tiền Giang Biểu T́nh Trước Cửa Nhà Nguyễn Minh Triết

Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện

 

 

Vào khoảng 200 dân oan Tiền Giang đă kéo lên Saigon biểu t́nh trước cửa nhà Nguyễn Minh Triết hồi sáng thứ Hai ngày 19 tháng 05, 2008. Sự kiện như thế nào xin mời quư bạn đọc theo dơi buổi nói chuyện của chị Nguyễn Thị Trâm Oanh từ Đức Quốc với dân oan Tiền Giang với dân oan Nguyễn Thị Thế.

 

Đoạn 1

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 4

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

 

Nói chuyện với dân oan Tiền Giang Nguyễn Thị Thể

 

Đoạn 1

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 4

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe