vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 01, 2023
Kích thước font chữ:


Xin Ý Kiến
Trong 3 ứng cử viên Lân Nguyễn, Minh Dương và Vân Lê, ai là người có đủ khả năng để đảm nhận vai trò của một nghị viên thành phố?
 
 13% (56)
Lân Nguyễn
 
 9% (37)
Minh Dương
 
 50% (213)
Vân Lê
 
 6% (25)
Cả 3 đều có khả năng
 
 23% (97)
Không có người nào có đủ khả năng
Tổng cộng: 428