vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2022
Kích thước font chữ:
Đây là Công Viên Quận Santa Clara và Kỷ Niêm Chu Niên Lần Thứ 10 về Fantasy of Lights (Sự Kỳ Diệu của Ánh Sáng) thuộc Ban Giải Trí, truyền thống ngày lễ của gia đình đặc sắc nhất tại Vùng Vịnh Phía Nam.