vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 26, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (74) - Biên khảo - Jan 24, 2020
nh: Là tự tính, bản chất tính chất của sự vật. (5) Tự tánh (svabhâva): Tự tính là đối tượng của nhận thức, là bản chất của chính nó, là bản thể tâm bản tính pháp (6) Năng tác sở tác: Gọi chung Năng tạo và Sở tạo.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 73 - Biên khảo - Jan 18, 2020
(Tiếp theo) 2.- Ngoại đạo nói HÌNH XỨ HOẠI Là VÔ THƯỜNG. Ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc (1) chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ! Nói "Cứu cánh" là phân tích cho đến vi trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc, thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói tứ đại chẳng hoại.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 72 - Biên khảo - Jan 11, 2020
(Tiếp theo) Đức Phật cũng dùng kệ giảng giải với ý rằng: 1. Phi Vô Tánh Vô Sanh, Cũng phi quán các duyên, Phi hữu tánh đặt tên, Có tên phi vô nghĩa. 2. Phi cảnh giới ngoại đạo, Thanh Văn và Duyên Giác.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (71) - Biên khảo - Jan 04, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 70 - Biên khảo - Dec 28, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 69 - Biên khảo - Dec 20, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 68 - Biên khảo - Dec 14, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (67) - Biên khảo - Dec 07, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (66) - Biên khảo - Nov 29, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (65) - Biên khảo - Nov 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 64 - Biên khảo - Nov 16, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 63 - Biên khảo - Nov 09, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 62 - Biên khảo - Nov 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Oct 19, 2019