vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 09, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Nguồn gốc loài người (5) - Biên khảo - Mar 06, 2021
(Tiếp theo) Trong quyển Thiền Đốn Ngộ do Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch năm 1974, phần Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, trang 146 lại ghi: Vô minh là noãn sinh, phiền não bao bọc ở trong là thai sinh, nước ái đượm nhuần là thấp sinh, chợt khởi phiền não là hóa sinh (từ loài này hóa sinh loài khác).
Nguồn gốc loài người (4) - Biên khảo - Feb 27, 2021
(Tiếp theo) Tóm lại, những người sinh ra đầu tiên trên trái đất này đều từ cõi Phạm Thiên sinh đến bằng hóa sinh, nghĩa là không có ai sinh đẻ ra , hay một vị nào tạo ra cả, mà là chết từ cõi Phạm Thiên rồi sinh đến cõi này bằng hóa sinh.
Nguồn gốc loài người 3 - Biên khảo - Feb 20, 2021
(Tiếp theo) Từ lúc đó, những chúng sinh khác tại cõi Trời Phạm Thiên hết mạng sống, hoặc hết hạnh nghiệp, hoặc hết phúc báo nên chết tại đó sinh đến thế gian này, nhưng không còn là hoá sinh nữa, mà ở trong bào thai của chúng sinh nữ.
 • Nguồn gốc loài người (2) - Biên khảo - Feb 06, 2021
 • Nguồn gốc loài người - Biên khảo - Jan 30, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật (6) - Biên khảo - Jan 23, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật (5) - Biên khảo - Jan 16, 2021
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của cư sĩ Duy Ma Cật 4 - Biên khảo - Jan 09, 2021
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của Cư Sĩ Duy Ma Cật 3 - Biên khảo - Jan 01, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật 2 - Biên khảo - Dec 25, 2020
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của Cư Sĩ Duy Ma Cật - Biên khảo - Dec 19, 2020
 • Vua Trời Đế Thích tham kiến Phật - Biên khảo - Dec 12, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 4 - Biên khảo - Dec 05, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 3 - Biên khảo - Dec 01, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 2 - Biên khảo - Nov 21, 2020