vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 30 - Biên khảo - Mar 23, 2019
(Tiếp theo) MỤC 3: TƯỚNG NHÂN DUYÊN: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng: - Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp, do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tát được lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọng chấp các pháp tiệm sinh, hoặc đốn sinh, hoặc tiệm đốn cộng sinh.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 29 - Biên khảo - Mar 16, 2019
(Tiếp theo) 3- LÌA KIẾN CHẤP SINH TRỤ DIỆT: Là quán tính ảo huyển không thật của vạn pháp, quán bản thể tâm (tự tánh) không thật, quán cái khác sinh ra (tha tánh) không thật và quán nhiều thứ chung sinh ra (cộng tánh) chẳng thật, liền được vào cảnh giới Vô sinh của bản tâm.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 28 - Biên khảo - Mar 09, 2019
(Tiếp theo) MỤC 1: NHƯ LAI TẠNG: 1). NHƯ LAI TẠNG VÀ CHÂN NGÃ NGOẠI ĐẠO: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Pháp sở thuyết trong kinh Phật nói tự Tánh của Như Lai Tạng vốn trong sạch thường trụ chẳng đoạn, chẳng có biến đổi, đầy đủ ba mươi hai tướng nơi thân của tất cả chúng sanh, vì áo nhơ ấm, giới, nhập che khuất, nên bị cấu bẩn vọng phân biệt tham, sân, si sở ô nhiễm, giống như bảo vật vô giá ẩn trong áo dơ.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (27) - Biên khảo - Mar 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Feb 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 25 - Biên khảo - Feb 16, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (24) - Biên khảo - Feb 09, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (23) - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 22 - Biên khảo - Jan 26, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (21) - Biên khảo - Jan 19, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (20) - Biên khảo - Jan 12, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 19 - Biên khảo - Jan 05, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 18 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 17 - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 16 - Biên khảo - Dec 15, 2018