vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 3 - Biên khảo - Sep 15, 2018
7. Thế nào hiện phân biệt? Chư Địa từ đâu sinh? Phá tam giới là ai? Thân này là thân gì? 8. Vãng sanh đến nơi nào? Bồ Tát Tối Thắng Tử, Nhân gì đắc thần thông, Và tự tại Tam Muội? 9.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 2 - Biên khảo - Sep 08, 2018
Toàn Không (Tiếp theo) (12) Niết Bàn: Niết Bàn do chữ Nibbana của Nam Phạn (Pali), và chữ Nirvana của Bắc Phạn (Sanscrit), do chữ Ni là không, và chữ Vana là dệt, ái dục. Niết Bàn là không dệt, không ái dục, dứt dục, diệt dục; Niết Bàn được hiểu rộng ra là tận diệt vô minh, tịch diệt, viên tịch, diệt độ, bất sinh, vô vi, an lạc, giải thoát v.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Sep 01, 2018
Toàn Không QUYỂN THỨ NHẤT Để dễ hiểu, chúng ta phân biệt dùng chữ nghiêng là lời kinh, chữ thẳng đứng để giải thích trong suốt kinh này, chúng ta cùng theo dõi sau đây: TỰA KINH: Tôi nghe như thế này, một hôm Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, có đủ các thứ hoa báu trang nghiêm (1), khi ấy các Đại Tỳ Kheo (2), và chúng Đại Bồ Tát (3) từ các cõi Phật (4) đến, những Đại Bồ Tát ấy đều đủ sức tự tại (5), vô lượng chánh định (6), du hý thần thông (7).
 • Bát Nhã Tâm Kinh 5 - Biên khảo - Aug 18, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 4 - Biên khảo - Aug 11, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 3 - Biên khảo - Aug 04, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 2 - Biên khảo - Jul 28, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Jul 21, 2018
 • Kinh Đại Không 4 - Biên khảo - Jul 14, 2018
 • Kinh Đại Không 3 - Biên khảo - Jul 07, 2018
 • Kinh Đại Không 2 - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Kinh Đại Không 1 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Kinh Tiểu Không 4 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Kinh Tiểu Không 3 - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Kinh Tiểu Không 2 - Biên khảo - Jun 02, 2018