vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 10, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 84 - Biên khảo - Apr 04, 2020
(Tiếp theo) Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Nếu bản tế của sanh tử chẳng thể biết thì tại sao giải thoát của chúng sanh có thể biết? Phật bảo Đại Huệ: - Nếu cái nhân của vọng tưởng tập khí hư ngụy
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 83 - Biên khảo - Mar 28, 2020
(Tiếp theo) 2. DANH: Là do phàm phu mê muội tùy theo dòng nước Danh Tướng sinh khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, đặt ra đủ thứ tên gọi, nghĩa là theo Tướng đặt tên, như bình tên là bình, áo tên là áo.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (82) - Biên khảo - Mar 21, 2020
MỤC 5: NĂM PHÁP TỰ TÁNH THỨC: 1). NĂM PHÁP TỰ TÁNH: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết năm pháp tự tánh thức, hai thứ Vô Ngã và Cứu Cánh phân biệt tướng, khiến con và các Đại Bồ Tát nơi tất cả Địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này, vào tất cả Phật Pháp.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 81 - Biên khảo - Mar 14, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 80 - Biên khảo - Mar 07, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 79 - Biên khảo - Feb 29, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Feb 22, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 77 - Biên khảo - Feb 14, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 76 - Biên khảo - Feb 08, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (75) - Biên khảo - Feb 01, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (74) - Biên khảo - Jan 24, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 73 - Biên khảo - Jan 18, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 72 - Biên khảo - Jan 11, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (71) - Biên khảo - Jan 04, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 70 - Biên khảo - Dec 28, 2019