vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 30, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Lời Phật dạy và khoa học 4 - Biên khảo - Jun 25, 2022
Toàn Không (tiếp theo) VI). ĐẠI VŨ TRỤ VÔ BIÊN: Thế giới nhiều hơn cát sông Hằng. - Đức Phật dạy: Trong Kinh Lăng Nghiêm: Thế giới nhiều như bụi, đều nương sinh trong hư không, những phong luân khi xoay tròn tạo nên sơn hà đại địa.
Lời Phật dạy và khoa học 3 - Biên khảo - Jun 18, 2022
(tiếp theo) V). TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI: Một cõi Phật: Giải Ngân Hà (The Galaxy). - Đức Phật dạy: Thế giới Ta Bà nằm trong Tam Thiên đại Thiên thế giới, các thế giới như thế xoay vần thành hoại, quốc độ mà chúng sanh ở thì gọi là một cõi Phật.
Lời Phật dạy và khoa học 2 - Biên khảo - Jun 11, 2022
(tiếp theo) IV). THẾ GIỚI: QỦA ĐẤT: - Lời Phật dạy: Rất nhiều lần Phật nói đến thế giới này có 6 phương gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, và Dưới; hoặc Phật nói 10 phương gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Trên, và Dưới.
 • Lời Phật dạy và khoa học - Biên khảo - May 28, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng (637-713 DL) 7 - Biên khảo - May 21, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng ((637-713 DL)) 6 - Biên khảo - May 14, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng (637-713 DL) 5 - Biên khảo - May 07, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng 4 (637-713 DL) - Biên khảo - Apr 30, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng (637-713 DL) 3 - Biên khảo - Apr 23, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng 2 - Biên khảo - Apr 16, 2022
 • Lục Tổ Huệ Năng 1 ((637-713 DL) - Biên khảo - Apr 09, 2022
 • Vua A Dục 3 - Biên khảo - Mar 26, 2022
 • Vua A Dục 1 - Biên khảo - Mar 12, 2022
 • Tôn Giả A Nan Đà 3 - Biên khảo - Mar 05, 2022
 • Tôn Giả A Nan Đà - 2 - Biên khảo - Feb 26, 2022