vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 12, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 63 - Biên khảo - Nov 09, 2019
(Tiếp theo) Đại Huệ! Ta đáp rằng: "Bà La Môn! Những câu hỏi như thế đều là Thế Luận của ông, chẳng phải sở thuyết của Ta. Ta chỉ thuyết mỗi mỗi ác nghiệp tập khí vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ là nhân của tam giới, những người chẳng thể giác tri tự tâm hiện lượng mà sanh vọng tưởng phan duyên ngoài tự tánh, như pháp của ngoại đạo nói: Do ngã và căn, cảnh ba duyên hoà hợp mà có cái biết sanh khởi.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 62 - Biên khảo - Nov 02, 2019
Toàn Không (Tiếp theo) Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ta nói hai thứ thông, Tông thông và Thuyết thông. Thuyết thông dạy sơ cơ, Tông thông là giải thoát.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 61 - Biên khảo - Oct 26, 2019
(Tiếp theo) Phật bảo Đại Huệ: - Chẳng phải nghĩa VÔ TRÍ như ông nói mà cho là TRÍ. Ta chẳng nói sự phan duyên (3) ẩn lấp như thế, trí huệ chẳng đắc tướng, là theo phương tiện kiến lập, giác được tự tâm hiện lượng, hữu và vô hữu, ngoài tánh phi tánh, biết mà "SỰ" chẳng thể đắc.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 60 - Biên khảo - Oct 19, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (59) - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 58 - Biên khảo - Oct 05, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 57 - Biên khảo - Sep 28, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 56 - Biên khảo - Sep 21, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 55 - Biên khảo - Sep 14, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (54) - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 53 - Biên khảo - Aug 31, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 52 - Biên khảo - Aug 24, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (51) - Biên khảo - Aug 17, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 50 - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (49) - Biên khảo - Aug 03, 2019