vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 3 - Biên khảo - Sep 19, 2020
(Tiếp theo) Ngục tốt nói: - Xin Tôn giả chờ một chút. Quỷ ngục ấy đốt lửa vào thân Đề Bà Đạt Đa cho tỉnh rồi nói: - Kẻ ngu si này, ngủ gì mà mê mệt như thế. Đề Bà bị khổ bức bách, tỉnh dậy nói: - Các ông dạy bảo tôi điều gì, tôi xin vâng hết.
Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 2 - Biên khảo - Sep 12, 2020
(Tiếp theo) Một hôm, Thế Tôn đang đi đường dưới chân núi Kỳ xà Quật, Đề Bà ở trên núi, lăn một hòn đá lớn xuống ngay vào Thế Tôn, nhưng hòn đá bị vỡ bể ra, một mảnh đá nhỏ văng trúng chân Phật làm chảy máu.
Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội - Biên khảo - Sep 05, 2020
Khi Đức Phật ngụ trong vườn Ni câu Lưu Ca Tỳ La Việt, Vương tử Đề Bà Đạt Đa là em con ông chú của Phật, đến chỗ Phật cúi đầu vái rồi thưa: - Cúi xin Thế Tôn (Phật) cho con được làm Sa-môn.
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới 2 - Biên khảo - Aug 29, 2020
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới - Biên khảo - Aug 22, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La (3) - Biên khảo - Aug 08, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La 2 - Biên khảo - Aug 01, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La - Biên khảo - Jul 25, 2020
 • Cuộc luận bàn ly kỳ 3 - Biên khảo - Jul 18, 2020
 • Cuộc luận bàn ly kỳ 2 - Biên khảo - Jul 11, 2020
 • Cuộc luận bàn ly ky - Biên khảo - Jul 03, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi 3 - Biên khảo - Jun 27, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi - Biên khảo - Jun 13, 2020
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên học thiền - Biên khảo - Jun 06, 2020
 • Lễ vật cúng tế - Biên khảo - May 30, 2020