vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 12 - Biên khảo - Nov 17, 2018
Toàn Không (Tiếp theo) (9) Nhất thiết trí: Từ chữ Phạn S: sarvajdatâ, sarvâkârajdatâ: Là Trí toàn vẹn, hiểu biết tất cả; chỉ trí huệ của một vị Phật. Nhất thiết trí là trí huệ hiểu biết tất cả các Pháp và thể tính thật sự của nó là Không.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (11) - Biên khảo - Nov 10, 2018
ằn mé: Tự tính cùng khắp không gian thời gian, vốn chẳng có ngằn mé, vì khởi tâm chấp thật thành có ngằn mé, ngăn cách giới hạn. (6) Nhị kiến luận: Hai quan niệm, hai kiến giải, hai loại thấy là pháp tương đối của thế gian và ngoại đạo.
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 10 - Biên khảo - Nov 03, 2018
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Chuyển thức: Phạn: Pravfttivijĩàna. Tông Duy thức nói về bảy Thức chuyển khởi, tức là bảy Thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (5 thức đầu), Ý thức (Thức thứ 6) và Mạt na (Thức thứ 7).
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 9 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 8 - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (7) - Biên khảo - Oct 13, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 6 - Biên khảo - Oct 06, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 5 - Biên khảo - Sep 29, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (4) - Biên khảo - Sep 22, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 3 - Biên khảo - Sep 15, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 2 - Biên khảo - Sep 08, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 1 - Biên khảo - Sep 01, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 5 - Biên khảo - Aug 18, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 4 - Biên khảo - Aug 11, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 3 - Biên khảo - Aug 04, 2018