vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Jan 13, 2018
(Tiếp theo) 5- VÔ TẬN CÔNG ĐỨC TẠNG HỒI HƯỚNG: Là trước mắt hành giả Thế giới và Như Lai chỉ là một, không có khoảng cách khác biệt. 6- TÙY THUẬN BÌNH ĐẲNG THIỆN CĂN HỒI HƯỚNG: Là hành giả nhận thức tâm địa Phật và tâm địa của chúng sanh vốn giống nhau; trong chỗ giống nhau này phát huy các nhân thanh tịnh trong sạch để vào đạo Niết bàn.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 77 - Biên khảo - Jan 06, 2018
GIẢI NGHĨA: 1- PHÁT TÂM TRỤ: Là hành giả vận dụng phương tiện chân thật phát khởi mười bậc tín tâm cho đến khi tâm tính ấy còn một thể trong sáng thanh tịnh, thì mười thứ dụng xen lẫn nhau viên dung thành một chân tâm sáng suốt viên mãn.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 76 - Biên khảo - Dec 30, 2017
(Tiếp theo) 3. TINH TẤN XOAY NGƯỢC HIỆN NGHIỆP: Sao gọi là Xoay ngược Hiện Nghiệp? - A Nan! Người giữ giới trong sạch như thế, tâm chẳng tham dâm thì chẳng dong ruổi theo lục trần bên ngoài, do sự chẳng dong ruổi
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 75 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 74 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm GIải Nghĩa 73 - Biên khảo - Dec 09, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 72 - Biên khảo - Dec 02, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 71 - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 70 - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 69 - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 68 - Linh tinh - Nov 04, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 67 - Biên khảo - Oct 28, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 66 - Biên khảo - Oct 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 65 - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 64 - Biên khảo - Oct 07, 2017