vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (21) - Biên khảo - Jan 19, 2019
- Đại Huệ! Tất cả pháp Vô Sinh, là cảnh giới của Tự Giác Thánh Trí, tất cả tướng tự tánh của tất cả tánh vốn vô sinh, chẳng phải hai thứ cảnh giới vọng tưởng nhị kiến của phàm phu, kiến lập tướng tự tánh của sắc thân và tài (sở hữu của thân).
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (20) - Biên khảo - Jan 12, 2019
2. SO SÁNH CHẤP TÁNH VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH: Thế nào là so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự tánh của thừa Thanh Văn? Đức Phật giảng: Đây là đại chủng xanh, vàng, đỏ, trắng, địa, thủy, hỏa, phong, chẳng do tạo tác mà
Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 19 - Biên khảo - Jan 05, 2019
an duyên: Phạn: Àlambana. Phan là kéo lại, leo trèo, vin theo, nương theo các duyên; Phan duyên có nghĩa là tâm bám dính vào 1 đối tượng nào đó (cảnh sở duyên). Chúng sinh khởi các vọng tưởng do tâm vọng vin theo các pháp, vọng tưởng đã có chỗ vin theo thì yêu ghét nổi lên và thiện ác đã rõ; do đó mà kết thành các phiền não và sinh muôn tật bệnh.
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 18 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 17 - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 16 - Biên khảo - Dec 15, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 15 - Biên khảo - Dec 08, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 14 - Biên khảo - Dec 01, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (13) - Biên khảo - Nov 23, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 12 - Biên khảo - Nov 17, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (11) - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 10 - Biên khảo - Nov 03, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 9 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 8 - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (7) - Biên khảo - Oct 13, 2018